PYTANIE: Obowiązek przechowywania faktur przez ryczałtowca.

Chciałabym wiedzieć,czy prowadząc działalność handlu detalicznego w zakresie obrotu środkami spożywczymi i przemysłowymi z rozliczeniami z fiskusem w formie podatku zryczałtowanego mam obowiązek przechowywania faktur VAT zarówno zakupowych jak i kosztowych i przez jaki okres?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z treści art. 86§1 Ordynacji podatkowej wynika, że podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przez księgi podatkowe rozumie się księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci. Przedmiotowy przepis znajduje zastosowanie do prowadzonych przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego ewidencji przychodów oraz ewidencji wyposażenia. Zatem z powyższego wynika, iż podatnicy podatku zryczałtowanego mają obowiązek przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia przedmiotowe ewidencje oraz związane z ich prowadzeniem dokumenty, czyli także faktury VAT. Zgodnie z generalną zasadą zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednak przedmiotowy okres może w określonych przypadkach ulec przedłużeniu. To zagadnienie zostało szczegółowo omówione w odpowiedzi z dnia 10 października 2008r. „Przedawnienie zobowiązań podatkowych”- ID 137435. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy tego podatku są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Przedmiotowe dokumenty należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Zatem z powyższego wynika, iż jako podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego jest Pan zobowiązany do przechowywania faktur do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego dotyczą przedmiotowe faktury. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), - ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. nr 144 poz. 930 ze zm.).

DODANO:
03/12/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie