PYTANIE: Jak napisać wniosek do sądu o otwarcie testamentu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Można na zwykłej kartce papieru (nie ma żadnego formularza ) napisać „Składam testament Pana/Pani ……….. (podać imię i nazwisko zmarłego). Ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy ………………………… (podać adres zmarłego). Wnoszę o otwarcie i ogłoszenie testamentu”. Do pisma należy dołączyć testament. We wniosku trzeba oczywiście wpisać dane wnioskodawcy. Należałby również dołączyć akt zgonu zmarłego, ponieważ sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy (art. 649 § 1 kodeksu postępowania cywilnego- dalej: k.p.c.). Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy (art. 628 k.p.c.). Sąd spadku jest wyłącznie właściwy do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów. We wniosku można zaznaczyć, kto sporządził testament i kto jest spadkobiercą. Jeśli nie jest Pan w posiadaniu testamentu, to we wniosku można wskazać osobę u której taki testament się znajduje. Jeśli chodzi o członków rodziny, to należałoby ich wymienić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, jako osoby, które mogłyby ewentualnie być spadkobiercami ustawowi (np. jeśli testament okazałby się nieważny). Od wniosku o ogłoszenie testamentu nie uiszcza się opłaty sądowej (art. 95 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W przypadku rozprawy sąd zawiadamia o jej terminie osoby zainteresowane. Ich obecność na rozprawie wyznaczonej w celu otwarcia i ogłoszenia testamentu nie jest jednak obowiązkowa. Gdy sąd spadku dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu poza rozprawą, to o terminie tej czynności nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być przy niej obecne (art. 649 § 2 k.p.c.). Dokonując otwarcia i ogłoszenia testamentu sporządza się protokół z tej czynności. W protokole opisuje się jego stan zewnętrzny oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. Na testamencie zamieszcza się datę otwarcia i ogłoszenia (art. 651 k.p.c.). Gdy złożono kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera się i ogłasza wszystkie, a na każdym z nich czyni się wzmiankę o innych (art. 650 k.p.c.). Sąd spadku zawiadamia o dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu w miarę możliwości osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku (art. 652 k.p.c.). Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku (art. 653 k.p.c.). Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu zamieszczony jest w naszym Serwisie w dziale Wzory Pism - Prawo spadkowe pod adresem: http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-otwarcie-i-ogloszenie-testamentu,225.html  Podstawa prawna: - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.); - ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1398). JM

DODANO:
19/12/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie