PYTANIE: Czy staż z Powiatowego Urzędu Pracy wliczany jest do wysługi lat?

Chciałabym uzyskać informację, czy staż absolwencki i przygotowani
awodowe, które odbywałam ze środków PUP wlicza się do okresów, z
tóre ustala się dodatek za wysługę lat
zn., czy ten rok czasu, który przepracowałam jako stażystka należ
liczać do okresu zatrudnienia i do uwzględniania go do wysługi lat
eżeli tak, to na podstawie jakich przepisów
admieniam, że obecnie pracuję w Szkole podstawowej, czyli jednostc
udżetowej i z tego co wiem, co zdążyłam wyczytać w internecie, to okre
dbywania stażu i przygotowania zawodowego powinien być wliczony do tzw
ysługi lat na podstawie której po upływie 5 lat pracy ( w tym ro
tażu) przysługiwał mi będzie dodatek za wysługę w wysokości 5%.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W świetle par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418) do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Okres odbywania stażu z Powiatowego Urzędu Pracy wliczany jest do lat pracy. Uwzględnia się go przy obliczaniu stażu pracy potrzebnego do wysługi lat. Powyższe wynika z treści art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Tu cytuję: ”Art. 79. 1. Okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6 wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 2. Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do: 1) okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku; 2) okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego; 3) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów”. Podstawa prawna: - art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.); - par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418) Stan prawny na 20 grudnia 2008 r. WK

DODANO:
21/12/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie