PYTANIE: Rozliczenie małżonków z nakładów na majątek osobisty

Mieszkanie i samochód zakupiłem przed zawarciem związku małżeńskiego .Żona moja złożyła pozew o rozwód orzekając o mojej winie. Czy mieszkanie i inne dobra podlegają podziałowi majątku? Czy może domagać się zwrotu kosztów poniesionych w trakcie trwania małżeństwa?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej kro) do majątku osobistego (odrębnego) każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Jeśli zatem mieszkanie i samochód zostały zakupione przed zawarciem małżeństwa, to należą one do majątku odrębnego męża. Żona może domagać się podziału majątku wspólnego. Może też domagać się rozliczenia wydatków, które były ponoszone na mieszkanie i samochód z majątku wspólnego (np. z dochodów osiąganych w czasie małżeństwa). Zgodnie z art. 45 kro § 1 „Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”. Trzeba zaznaczyć, że nakłady nie polegają wyłączenie na wpłatach pieniężnych. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1976 r. (syg. akt III CRN 126/76, publikacja OSNC 1977/4/73) „Korzyść majątkowa, o którą następuje wzrost wartości majątku odrębnego dzięki usługom świadczonym osobiście przez małżonka, określona sumą zaoszczędzonych wydatków z majątku odrębnego, stanowi w pojęciu art. 45 § 1 kro nakład poczyniony z majątku wspólnego na majątek odrębny ulegający zwrotowi przy podziale majątku wspólnego”. Jeżeli poczyniono nakłady z majątku wspólnego małżonków na majątek odrębny jednego z nich, to przy podziale majątku wspólnego, po ustaniu wspólności ustawowej, małżonek ten jest obowiązany rozliczyć się z uczestnikami postępowania z kwoty nakładów z majątku wspólnego na jego majątek odrębny stosownie do przysługującego mu udziału w majątku wspólnym. Skoro małżonek zatrzymuje całe nakłady dokonane na jej majątek odrębny, choć udział w kwocie pochodzącej z majątku wspólnego na te nakłady ma również żona, to w ramach rozliczeń powinna otrzymać połowę tej kwoty. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. nr 9 poz. 59 z zm.).

DODANO:
24/03/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie