PYTANIE: Choroba w czasie odbywania stażu z urzędu pracy

Jak będę miała płacone jeśli mam zwolnienie lekarskie i jestem na chorobowym? Muszę dodać, że nie przepracowałam jeszcze 1 miesiaca stażu.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 pażdziernika 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku ku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 219, poz. 2222). Ustawodawca wskazuje tutaj, że bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach ustawy o Świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powiatowy urząd pracy wypłaca zasiłek lub stypendium po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. W omawianym przypadku stażysta za czas nieobecności z powodu choroby zachowuje prawo do stypendium , które wypłaca mu właściwy Powiatowy Urząd Pracy. Stypendium to nie jest pomniejszane o czas niezdolności do pracy. O swojej chorobie stażysta powinien powiadomić urząd pracy w terminie 2 dni od wystawienia zwolnienia lekarskiego (par. 7 ust. 2 rozporzadzenia). Zwolnienie lekarskie wystawione na urząd pracy należy dostarczyć pracodawcy u którego realizowany jest staż. Pracodawca z kolei przekazuje go do urzędu pracy. Podstawa prawna: - par. 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 pażdziernika 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku ku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 219, poz. 2222) Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r. WK

DODANO:
03/04/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie