PYTANIE: Po jakim czasie opłata adiacencka nie może być pobrana?

Na mój wniosek wydzielono z mojej działki kilka działek budowlanych, dla których gmina wydała warunki zabudowy. W wyniku tej operacji wzrosła wartość działek i jak rozumiem w terminie 3 lat od wydania warunków zabudowy gmina może upomnieć się o opłatę adjacencką dla działek przeze mnie sprzedanych. Po tym czasie opłata adjacencka nie może być pobierana
artość działek wzrosła nie tylko wskutek wydania warunków zabudowy, m.in. w późniejszym czasie działki zostały uzbrojone, droga dojazdowa utwardzona. Żadna z tych dodatkowych operacji nie była w żadnym stopniu finansowana przez gminę. Czy w takich przypadkach gmina powinna uwzględnić, że miała znikomy lub przynajmniej znacznie mniejszy niż mogłoby się wydawać, pływ na wzrost wartości działek? Czy dobrze myślę, że daje mi to możliwość odwoływania się o wysokości opłaty adjacenckiej
najbliższym czasie chcę przekazać na drodze darowizny drogę dojazdową do wspomnianych wyżej działek. Droga została częściowo utwardzona przez właścicieli. Czy w przypadku przejęcia drogi i jej utwardzenia przez gminę termin pobrania opłaty adjacenckiej upływa po 3 latach od utwardzenia drogi i dotyczy tylko działek sprzedanych po utwardzeniu drogi?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
1. Jeśli gmina nie finansowała budowy drogi dojazdowej czy innych elementów infrastruktury, to nie powinna z tego tytułu pobierać opłaty adiacenckiej. Opłata taka może być pobrana tylko z tytułu podziału nieruchomości na mniejsze działki. Zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. 2. Jeśli chodzi o kwestię „przedawnienia” opłaty adiacenckiej, to gmina może wydać decyzję ustalającą opłatę adiacencką w ciągu 3 lat licząc od dnia gdy stała się ostateczna decyzja o podziale nieruchomości. Jest to termin na wydanie decyzji o opłacie. Jeśli w tym czasie gmina wyda decyzję, to będzie mogła prowadzić egzekucję jeszcze przez 5 lat - zgodnie z postanowieniami ordynacji podatkowej wskazanymi Państwu w poprzedniej odpowiedzi. Zgodnie z art. 98a ustawy jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić, jeżeli w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne, obowiązywała uchwała rady gminy określająca wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Do ustalenia opłaty adiacenckiej przyjmuje się stawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne. Gmina na wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty ma 3 lata – licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji o podziale nieruchomości. Jeśli gmina zdąży wydać decyzję w tym czasie, to będzie miała 5 lat na wyegzekwowanie opłaty od Państwa, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Kwota określona w decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej może być dochodzona do czasu upływu przedawnienia. Zastosowania ma tu art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, który przewiduje, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Zgodnie z art. 2 Ordynacji podatkowej przepisy tej ustawy stosuje się nie tylko do podatków, ale również do wszystkich innych danin publicznych w tym min. do opłat adiacenckich. Zatem trzeba pamiętać, że są dwa terminy: 3 lata na wydanie decyzji i 5 lat na egzekucję opłaty. Jeśli gmina „zagapi się” i w ciągu 3 lat nie wyda decyzji ustalającej wysokość opłaty, to po tym terminie nie będzie mogła już wydać decyzji i tym samym nie będzie podstaw do żądania zapłaty czy prowadzenie przymusowej egzekucji należności. Jeśli gmina „nie prześpi” terminu 3-letniego, to będzie mogła jeszcze przez 5 lat domagać się zapłacenie opłaty adiacenckiej. JM

DODANO:
06/05/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie