PYTANIE: Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Został wydany nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym. Z uwagi na nieprawidłowy adres dłużnik dowiedział sie o nim poprzez blokadę na r-ku bankowym. Dłuznik udał sie do sądu i po zapoznaniu z aktami złozył wniosek o przywrócenie terminu i sprzeciw do nakazu zapłaty. Do chwili obecnej dłuznik nie otrzymał jednak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Komornik rozpoczął bowiem egzekucję, ale korespondencję kierował na niewłaściwy adres, podobnie jak wcześniej uczynił to wierzyciel podając dane dłużnika do nakazu zapłaty. Jak sie okazuje trzeba długo czekać w sądzie na rozpatrzenie wniosku o przywrócenie terminu. Tymczasem egzekucja trwa. Co można zrobic w tej sytuacji by powstrzymać egzekucję do czasu rozpatrzenia wniosku o przywróćenie, jakie są podstawy wniesienia środków zaskarżenia i jakie są terminy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W naszym przekonaniu w ramach toczącego się postępowania należy szybko złoży wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Przepis art. 730(1) § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. We wniosku proszę więc opisac, że jeżeli roszczenie zostanie wyegzekwowane to spowoduje poważne utrudnienia w Pana funkcjonowaniu, że w postępowaniu wykaże Pan bezzasadnośc żądania pozwu. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia. Proszę więc wpisac że wnosi Pan o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez danego komornika pod daną sygnaturą akt (KM.../09). 2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Tutaj musi Pan opisac sytuację sprawy - uprawdopodobnic, że wygra Pan sprawę, a więc że pozew zostanie oddalony. Opłata od takiego wniosku wynosi 100 zł (należy ją uiścic przy wnoszeniu pisma), a sąd teoretycznie powinien rozpatrzyc wniosek w terminie 7 dni. Wniosek jest rozpatrywany na posiedzeniu niejawnym - bez potrzeby wyznaczania rozprawy, po prostu sąd przyśle Panu postanowienie czy wniosek został uwzględniony czy też nie. Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji Jeżeli sąd uwzględni Pana wniosek, pozytywne postanowienie należy jak najszybciej dostarczy do komornika prowadzącego sprawę - wówczas komornik wstrzyma egzekucję. Od negatywnego postanowienia będzie Pan mógł wnieśc zażalenie. Podstawa prawna: art. 730 i następne kodeksu postępowania cywilnego RW

DODANO:
28/07/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie