PYTANIE: Czy muszę prowadzić listę obecności, jeżeli zatrudniam tylko jednego pracownika?

Zatrudniam od niedawna jednego pracownika. Widzę się z nim codziennie w pracy, czy wobec tego koniecznie jest prowadzenie listy poświadczającej obecność pracownika w pracy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pracodawca powinien określić w jaki sposób pracownik ma potwierdzać swoją obecność w pracy. Obowiązek ten wynika z art. 29 par. 3 pkt 5 K.p.. Najlepszym sposobem jest lista obecności, w której pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem przyjście do pracy. Z wyroku SN z dnia 14 maja 1999 r. , I PKN 62/99, (OSNP 2000/15/579) wynika bowiem, że pracodawca, który wbrew obowiązkowi przewidzianemu w art. 94 pkt 9a K.p. nie prowadzi list obecności, list płac ani innej dokumentacji ewidencjonującej czas pracy pracownika i wypłacanego mu wynagrodzenia, musi liczyć się z tym, że będzie na nim spoczywał ciężar udowodnienia nieobecności pracownika, jej rozmiaru oraz wypłaconego wynagrodzenia. Pracodawca zatrudniający jednego pracownika powinien również prowadzić dla niego Kartę ewidencji czasu pracy. Obowiązek jej prowadzenia wynika z art. 149 par. 1 K.p. oraz par. 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 z pożn. zm.). W Karcie ewidencji czasu pracy wpisuje się pracę w poszczególnych dobach, w tym w niedziele i w święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy przeciętnie w pięciodniowym tygodniu pracy. Ponadto dokonuje się wpisu dyżurów pracownika, urlopów oraz usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Dołącza się również wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych ( par. 8a rozporządzenia ). Podstawa prawna: - art. 29 par. 3 pkt 5 K.p.; - art. 94 pkt 9a K.p.; - art. 149 par. 1 K.p.; - par. 8 pkt 1, - par. 8a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 z pożn. zm.); - wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r. , I PKN 62/99, (OSNP 2000/15/579) Stan prawny na 24 sierpnia 2009 r. WK

DODANO:
25/08/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie