PYTANIE: Sprzedaż rzeczy zajętej przez komornika

Znajomy sprzedał mi sprzęt RTV, ale nie poinformował mnie, że rzeczy te są zajęte przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego. Czy taka umowa sprzedaży jest ważna ? Czy komornik może odebrać mi rzeczy kupione od znajomego ? – Grzegorz K. z Bytomia

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Komornik sądowy w trakcie postępowania egzekucyjnego może dokonać czynności zmierzających do egzekucji świadczeń pieniężnych poprzez egzekucję z ruchomości. Zgodnie z art. 844 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego egzekucja z ruchomości należy do komornika sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości, chyba że wierzyciel wybierze innego komornika. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuję przez ich zajęcie, przy czym komornik może zająć ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Natomiast ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zając tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie, albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami. Zgodnie z art. 848 k.p.c zajęcie ruchomości ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania jest uniemożliwienie dłużnikowi jakichkolwiek czynności, które udaremniłyby prowadzenie egzekucji. Dłużnik co prawda może zbyć zajętą ruchomość, ale w efekcie nabywca wchodzi w obowiązki dłużnika w tym sensie, że postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone dalej przeciwko nabywcy ruchomości. W efekcie nabywca może spodziewać się, że komornik np. może mu rzecz odebrać i oddać pod dozór innej osobie (art. 855 k.p.c). Do prowadzenia egzekucji z rzeczy zbytej przez dłużnika nie jest konieczny osobny tytuł egzekucyjny. Nie ma też konieczności nadawania przeciwko nabywcy klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu, będącemu podstawą egzekucji przeciwko dłużnikowi. Przepis art. 848 k.p.c nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze, co oznacza, że jeżeli dłużnik, który jest osobą nieuprawnioną do rozporządzania rzeczą ruchomą w rozumieniu art. 169 par. 1 kodeksu cywilnego, dokona jej zbycia i wyda nabywcy, który nie działa w złej wierze, czyli nie wie o jej zajęciu, to z mocy tego przepisu nabywca uzyska własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie. GP DORADZA Zajęcie rzeczy przez komornika ma ten skutek, że sprzedaż dokonana przez dłużnika po zajęciu nie ma wpływu na postępowanie egzekucyjne – komornik może nadal prowadzić egzekucję przeciwko nabywcy rzeczy. W opisanej przez czytelnika sytuacji należy stwierdzić, że jeżeli nabywca nie wiedział o zajęciu rzeczy przez komornika, a zakupione przedmioty zostały mu przez dłużnika wydane, to stał się on ich właścicielem. Niestety, czytelnik musi się liczyć z tym, że komornik może nadal prowadzić egzekucję z tych rzeczy, co oznacza, że komornik może np. rzecz czytelnikowi odebrać oraz sprzedać w drodze licytacji. Robert Szfraniec Gazeta Prawna nr 100 (956) 23-25 maja 2003 r.

DODANO:
29/05/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie