PYTANIE: Wniosek o przejście na emeryturę, urlop, a zwolnienie dyscyplinarne

Chciałbym uzyskać poradę na temat tego, czy pracownik, który złożył wniosek o emeryturę, a jednocześnie jest zawieszony w wykonywaniu obowiązków pracowniczych (i jest w trakcie wykorzystywania zaległego i bieżącego urlopu), może w takiej sytuacji, (gdy zajdą odpowiednie przesłanki i zadecyduje o tym przełożony) - otrzymać zwolnienie dyscyplinarne? Czy jest to w takiej sytuacji wykluczone? Czy w przypadku takiego wypowiedzenia dyscyplinarnego pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna, czy też taki rodzaj wypowiedzenia wyklucza wszelkie tego typu przywileje?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1983 r. (I PRN 108/83), zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu, albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Z dyspozycji art. 921 k.p. wynika, że odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, jeżeli zaistnieją łącznie dwie okoliczności: - pracownik spełnia warunki uprawniające do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, - stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. W nawiązaniu zatem do powyższych uwag należy stwierdzić, iż niezbędnym warunkiem nabycia prawa do odprawy jest faktyczne ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką. Uzyskanie jedynie uprawnień do emerytury lub renty nie uprawnia jeszcze do odprawy emerytalno-rentowej. Warto przy tym pamiętać, że nie ma znaczenia sposób rozwiązania stosunku pracy oraz kto dokonuje takiego rozwiązania. Stosunek pracy może być rozwiązany w drodze porozumienia stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Reasumując, z opisanych okoliczności wynika, że pracodawca mógł rozwiązać z Panem stosunek pracy bez wypowiedzenia lecz nie pozbawiło to Pana prawa do odprawy emerytalno-rentowej.

DODANO:
09/06/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie