PYTANIE: Czy można wstrzymać częściowo pensję pracownikowi, jeśli nie wykonuje on swoich obowiązków?

Pracownik pracuje w dziale księgowości i ma zamiar zrezygnować. Ma miesięczny okres wypowiedzenia, ale w trakcie wypowiedzenia ma iść na zwlonienie lekarskie. Czy można mu obciąć lub wstrzymać pensję do momentu porobienia wszystkich zaległych spraw, gdyż może go nie być nawet już za kilka dni (zwolnienie lekarskie do końca) i w inny sposób nie będzie można od niego wyegzekwować zaległych prac. Proszę podać jak jest jakiś inny sposób. Nie chcę żeby nowy pracownik musiał najpierw nadrabiać zaległości i wszystko prostować, zamiast rozpocząć pracę na bieżąco. Proszę o szybką odpowiedź

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Nie jest dopuszczalne dowolne potrącanie pracownikowi pewnych kwot z pensji. Wszelkie potrącenia sprzeczne z przepisami są nielegalne i mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej pracodawcy za wykroczenie. Według kodeksu pracy inne należności niż enumeratywnie wymienione w art. 87 kp mogą być potrącane tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. Jeśli pracownik jeszcze nic złego nie zrobił, a tylko obawia się Pani, że może coś zrobić, nic nie można zrobić - nikogo nie można karać tylko za przyszłe zamiary. Jeśli pracownik popełnił już przekroczenie, można zastosować różne środki mające ukarać pracownika. Jeśli chodzi o wachlarz kar, jakie przewiduje kodeks pracy, to wymienić trzeba upomnienie, naganę oraz karę pieniężną. Karę pieniężną można stosować tylko w wypadku, gdy pracownik nie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuścił pracę bez usprawiedliwienia, stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy. Adnotacje o karach wędrują do akt pracowniczych i jest to praktycznie jedyne znaczenie kary upomnienia czy nagany. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeśli pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, można z nim również rozwiązać stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne). Odpowiadając na Pani pytanie, to jeśli obawia się Pani, że pracownik może nie wypełnić złośliwie wszystkich swych zadań wynikających z pracy, to pozostaje tylko udzielić mu upomnienia czy nagany po dokonaniu przez niego przekroczenia. Nie ma innych środków mogących zdyscyplinować odchodzącego pracownika. Proszę poinformować pracownika o tym, że wzmianki o ewentualnych karach znajdą się w aktach osobowych pracownika.

DODANO:
04/09/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie