PYTANIE: Proszę poradzić mi w jaki sposób mógłbym odzyskać pieniądze od byłego pracodawcy? Mam prawomocny wyrok, komornik sądowy umożył ściągnięcie pieniędzy ze względu na brak możliwości.

Proszę poradzić mi w jaki sposób mógłbym odzyskać pieniądze od byłego pracodawcy? Mam prawomocny wyrok, komornik sądowy umorzył ściągnięcie pieniędzy ze względu na brak możliwości
racowałem w spółce z o.o. Było dwóch współwłaścicieli; pan M. i pani P. Po roku od uprawomocnienia się wyroku, dowiedziałem się o tym, że pan M. jest likwidatorem spółki. Skoro likwidacja firmy, to chyba powinni być zaspokojeni wszyscy wierzyciele? Wiedział on, że wyrok się uprawomocnił. W chwili obecnej firma, która była zarejestrowana pod adresem zamieszkania pana M. prawdopodobnie nie istnieje, a na pewno nie ma żadnego majątku - wg relacji komornika. Komornik powoływał się również na rozdzielność majątkową z żoną pana M, dokonaną po uprawomocnieniu się wyroku. Nie mam możliwości dotarcia do drugiego współwłaściciela - pani P.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z treści Pana listu wynika, ze egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Wobec tego może Pan zgodnie z art. 299 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) pozwać o zapłatę zaległego wynagrodzenia członków zarządu danej spółki (nie mylić ze wspólnikami spółki z o.o.). Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, a zatem wierzyciel może żądać w całości lub w części należności od wszystkich członków zarządu łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Dane osobowe członków zarządu można uzyskać z odpisu Rejestru Handlowego (RHB nr ...) lub Krajowego Rejestry Sądowego (KRS nr ...). Jeżeli dane te byłyby nieaktualne, wówczas nowe można uzyskać z Urzędu Miasta lub gminy danej miejscowości albo Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. Jeżeli uzyskałby Pan wyrok przeciwko członkom zarządu, a Ci zbyliby swój majątek na rzecz osób trzecich stając się niewypłacalnymi, wówczas może Pan na mocy art. 527 Kodeksu cywilnego wystąpić z powództwem o uznanie takiej czynności za bezskuteczną. Zwracam jednakże uwagę, iż członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody (art. 299 § 2 k.s.h.).

DODANO:
01/10/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie