PYTANIE: Odmowa przyznania zasiłku dla bezrobotnych

Proszę o poradę - jak napisać odwołanie od decyzji o odmowie przyznania mi prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Po zakończeniu pracy powinienem zgłosić się do Urzędu Pracy w terminie do 7 dni. Zgłosiłem się po 20 dniach. I na tej podstawie nie przedłużono mi zasiłku dla bezrobotnych. Zakończyłem służbę wojskową 21 stycznia 2003r. Zarejestrowałem się jako osoba bezrobotna do Urzędu Pracy gdzie przyznany został mi zasiłek, który pobierałem od dnia 31.01.2003 do 18.03.2003 r. Podiołem prace przerywając pobieranie zasiłku. Pracowałem od 19.03.2003 do 31.08.2003 r. Zarejestrowałem się ponownie w Urzędzie Pracy 23.09.2003. Nie mam jednak prawa do kontynuacji zasiłku gdyż zgłosiłem się o parę dni za późno.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Decyzja administracyjna zawiera w końcowej części pouczenie, że stronie służy prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji - do organu II instancji, w tym przypadku do wojewody, za pośrednictwem organu I instancji. Odwołanie składa się na piśmie, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Termin 14 dni jest terminem zawitym i po jegu upływie odwołanie pozostawia się bez rozpoznania (jeżeli z ważnych przyczyn nie można było dochować terminu, można wystąpić o jego przywrócenie, wskazując powody opóźnienia). Odwołanie nie wymaga żadnej szczególnej formy. Wystarczy, że osoba zainteresowna nie zgadza się z rozstrzygnięciem. Oczywiście należy wskazać jakiej decyzji dotyczy odwołanie, podać swoje dane, złożyć własnoręczny podpis, dobrze jest podać swoje argumenty. W opisanej sprawie urząd postąpił prawidłowo - art. 25, ust.11 ustawy z 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu wskazuje, że do "odzyskania" prawa do zasiłku przez osobę, która podjęła krótkotrwałe zatrudnienie, niezbędne jest dokonanie rejestracji w ciągu 7 dni od dnia ustania zatrudnienia. Jest to wskazany ustawowo termin i nie podlega on przywróceniu, wydłużeniu czy przesunięciu (nawet, gdy w ciągu tych 7 dni występują dni wolne od pracy lub święta). Jednoznaczne stanowisko w podobnych sprawach potwierdzone jest przez orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tak więc obawiam się, że złożenie odwołania niczego nie zmieni (chociaż ma Pan do tego prawo). 

DODANO:
16/10/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie