PYTANIE: Poświadczenie nieprawdy

Co to jest i jakie są konsekwencje poświadczenie nieprawdy? Czy są jakieś podobne przestępstwa do poświadczenia nieprawdy? Jaki jest okres przedawnienia przy poświadczeniu nieprawdy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Nie wiem na czym dokładnie polega problem. Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie uregulowana jest w art. 271 § 1 kodeksu karnego, który przewiduje, iż „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ustawodawca nie określił, co należy rozumieć za „wypadek mniejszej wagi”. W komentarzach przyjmuje się, że taka sytuacja występuje przede wszystkim gdy okoliczność, której dotyczył dokument miała niewielkie znaczenie prawne, lub jeśli dokument nie został wykorzystany w obrocie prawnym. Przestępstwo z art. 271 § 1 polega na poświadczeniu nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w autentycznym dokumencie wystawionym przez osobę składającą takie poświadczenie (fałsz intelektualny). Poświadczenie nieprawdy może polegać na potwierdzeniu okoliczności, które nie miały miejsca, lub też ich przeinaczeniu albo zatajeniu. Potwierdzenie to może mieć charakter odrębnego dokumentu, może też być częścią innego dokumentu. Poświadczenia nieprawdy nie można utożsamiać ze sfałszowaniem dokumentu. Sporządzenie zapisu informacji stwierdzających określone okoliczności musi się bowiem mieścić w zakresie uprawnienia osoby wystawiającej dokument. Poświadczający wystawia dokument we własnym imieniu. Poświadczenie nieprawdy nie jest więc atakiem na autentyczność dokumentu. Realizacja znamion z art. 271 § 1 następuje wyłącznie wówczas, gdy poświadczenie nieprawdy ma charakter czynności podjętej w zakresie przysługujących danej osobie (w tym funkcjonariuszowi) uprawnień (na podstawie Komentarzu do art. 271 kodeksu karnego [w:] A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze, 2006). Zgodnie z art. 101 § 1 kodeksu karnego karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: - 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat, - 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, - 5 - gdy chodzi o pozostałe występki. Przy typie podstawowy przestępstwa karalność ustanie po 10 latach. Jeśli przestępstwo nastąpiło w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to kara pozbawienia wolności przekracza 5 lat, więc karalność takiego czynu ustanie po 15 latach. Jeśli czyn można uważać za przypadek mniejszej wagi (grzywna lub ograniczenie wolności, ale już nie pozbawienia wolności), to karalność ustaje po 5 latach. Jeśli chodzi o podobne przestępstwa, to do tej kategorii należą wszystkie przestępstwa z rozdziału XXXIV kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów”, są to bowiem przestępstwa należące do tego samego rodzaju, co poświadczenie nieprawdy. Zgodnie z art. 115 § 3 kodeksu karnego „Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne”. JM

DODANO:
18/02/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie