PYTANIE: Czy trzeba również ujawniać budynek równocześnie z wnioskami o wpis w KW i czy trzeba składać oświadczenie właścicieli o położeniu budynku poświadczone notarialnie

Zmarła mi i bratu mama w 2001r. Mama miała z tatą dom. Mama zrobiła testament i jej połowa domu przeszła na mnie i na brata po 1/4. Z domu wydzieliliśmy 4 mieszkania gdyż jest on bardzo duży i były takie możliwości. Sąd postanowieniem sądu przyznał mi lokal nr 1, bratu lokal nr 2, a tacie lokal 3 i 4.
becnie chcemy uporządkować wszystko w księgach wieczystych, gdyż tam nadal współwłaścicielem domu jest mama. Chcielibyśmy z bratem mieć własne księgi wieczyste na nasze mieszkania, ale tata nie chce nowych ksiąg wieczystych na jego mieszkania 3 i 4 bo twierdzi, że już jest jedna księga główna domu i to mu wystarczy (ponieważ wszystko się to wiąże z dość dużymi kosztami). Załatwiamy już to pół roku, ale nadal nie jesteśmy pewni czy wszystko mamy dobrze przygotowane do złożenia wniosku. Za każdym razem w sądzie mówią co innego. Na pewno musimy złożyć wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej matce własności lokali. W tym samym wniosku możemy prosić o stworzenie odrębnych ksiąg wieczystych. Do wniosku musimy dołączyć postanowienie sądu oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów, ale nie jesteśmy pewni czy musimy również w tym samym piśmie wnioskować o ujawnienie budynku mieszkalnego w księdze wieczystej w dziale pierwszym, gdyż budynek ten podobno nie jest tam ujawniony. Dzisiaj w sądzie Pani mówiła, że nie ma potrzeby tego ujawniać skoro zakłada się księgi tylko do 2 mieszkań, a nie do wszystkich czterech, ale nie jest pewna. Dodatkowo jeśli byłaby konieczność ujawnienia budynku w KW, to podobno potrzebne jest jeszcze oświadczenie właścicieli potwierdzone notarialnymi podpisami o położeniu budynku. Nie chcemy żeby nasz wniosek został odrzucony bo samo założenie księgi na 1 lokal to 210zł, ujawnienie lokali 150zł i ujawnienie budynku 60zł, więc chcielibyśmy to zrobić poprawnie
oje pytanie jest takie: Jak należy sformułować taki wniosek żeby było wszystko poprawnie i jakie dokumenty należy przedłożyć ? Czy możemy to zrobić bez zakładania ksiąg dla lokali taty czyli 3 i 4 ? Czy jest potrzebne te ujawnienie budynku w 1 dziale KW w naszym przypadku ? Czy możemy to złożyć za pomocą wniosku KW-ZAL, a jeśli tak to co mamy tam dodać i jakie dołączyć załączniki ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione. Wynika z tego, że powinny być założone księgi wieczyste dla każdego lokalu z osobna. Chcąc założyć księgę wieczystą dla wyodrębnionej nieruchomości należy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej KW-ZAL, wraz z wymienionymi w formularzu załącznikami (Między innymi załącznik KW-ZAD, w którym żąda się wpisu właściciela, powołując się na stwierdzenie nabycia spadku, które również należy załączyć). Możecie państwo założyć księgi wieczyste bez zakładania ich dla lokali 3 i 4. W formularzu KW-ZAL jest rubryka, w której wpisuje się dane dotyczące budynku, w którym znajduje się wyodrębniony lokal. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dokonywane jest na podstawie wniosku zawierającego w szczególności: 1) oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości, 2) wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być wpisana, w sposób określony w § 41, oraz wskazanie ich adresów, 3) powołanie tytułu własności nieruchomości, 4) wyszczególnienie obciążających nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń (§ 19 rozporządzenia). Do wniosku, o którym mowa w § 19, powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości. Lokal będący przedmiotem odrębnej własności oznacza się na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, a także wypisu z rejestru gruntów i budynków, wypisu z rejestru lokali lub wypisu z kartoteki lokali (§ 29). Zgodnie z powyższym lokal stanowiący odrębną własność oznacza się na podstawie orzeczenia sądu lub aktu notarialnego, które stanowią o wyodrębnieniu własności lokali, posiłkowo należy dołączyć wypis z rejestru gruntów i budynków oraz wypis z rejestru lokali. W naszej ocenie nie trzeba składać żadnych poświadczonych notarialnie oświadczeń o położeniu budynku ani go "ujawniać w księdze wieczystej". RW

DODANO:
08/01/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie