PYTANIE: Psy niebezpieczne

Czy prowadzi się pracę w kierunku rozszerzenia listy psów tzw. ras niebezpiecznych ?
edług jakich kryteriów została stworzona obecna lista tzw. ras niebezpiecznych i dlaczego pominięto w niej tak niebezpieczne rasy, jak amstaffy, mastiffy czy bulteriery ? Kto może prowadzić hodowlę takich psów ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
„Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) w zakresie prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną przewidują wymóg uzyskania zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania takiego psa (art. 10 ust. 1 ww. ustawy). Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną, zaś prowadzenie hodowli lub posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest sankcją karną określoną w art. 37a ustawy o ochronie zwierząt. Pamiętać należy, iż niezależnie od zezwolenia wydawanego w trybie ustawy o ochronie zwierząt osoba posiadająca psa rasy uznanej za agresywną - jak każda osoba posiadająca zwierzę domowe - podlega postanowieniom regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie przyjętego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). Wykaz ras psów uznanych za agresywne zawiera wydane na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). Stosownie do ustawy o ochronie zwierząt minister SWiA ustala ww. wykaz po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. W wykazie tym ujęto rasy psów: a) bojowych, charakteryzujących się niezwykłą odwagą, nieustępliwością, rozwiniętym instynktem walki (pkt 1-6); obronnych, które ze względu na silnie rozwiniętą cechę dominacji wymagają dużego doświadczenia w prowadzeniu, a błędy w wychowaniu i niewłaściwe szkolenie psów tej rasy mogą wyzwolić w nich agresję (pkt 7); b) pasterskich i stróżujących, które mogą być niebezpieczne dla człowieka z uwagi na rozwinięte instynkty posiadania i nadmierną skłonność do obrony własnego stada (pkt 8-11). Powyższy wykaz obejmuje jedynie te rasy psów, które według informacji i wiedzy Związku Kynologicznego mogą stanowić szczególne zagrożenie dla człowieka. W wykazie ujęto psy, które wykazują szczególne predyspozycje, a ich uwarunkowania psychiczne i fizyczne pozwalają sądzić, iż potencjalnie mogą stanowić dla człowieka większe zagrożenie niż pozostałe rasy psów, nieobjęte wykazem. Warto jednak pamiętać, iż każdy pies utrzymywany w sposób nienależyty, np.: głodzony, bity czy też szkolony do walk bądź szkolony na psa obronnego, może również wykazywać cechy agresywności, chociażby rasa ta powszechnie uchodziła za nieagresywną. Stopień agresywności psa może być bowiem w dużej mierze spowodowany niewłaściwym traktowaniem zwierzęcia przez jego właściciela. W tym miejscu pragnę poinformować, iż w chwili obecnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone prace nad nowelizacją ww. rozporządzenia w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne”. Odpowiedź z dnia 24 sierpnia 2009 r. sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemioniak na interpelację nr 10801 w sprawie rozszerzenia katalogu tzw. ras niebezpiecznych

DODANO:
19/11/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie