PYTANIE: Przejście zakładu na innego pracodawcę a odprawa ?

Urlop macierzyński do 04 stycznia 2010. Potem 2 fakultatywnego. Potem urlop wypoczynkowy zaległy(26 dni) 1 stycznia przejęcie zakładu 23 prim. i aneks ze zmianą ze stanowiska administracyjnego na robotnicze ( magazynier). Zgodnie z 23 prim 2 miesiące na zastanowienie a potem.... i właśnie w razie 7 dniowego uprzedzenia o wypowiedzeniu: Zgodnie z KP wszystkie prawa Zgodnie z wyrokiem SN nic tylko bezrobotne. Moje zapytania: Czy można dać aneks na to stanowisko bez przeprowadzonych badań wstępnych ( wiadomo że są inne ) Czy należy sie odprawa? Pracodawca twierdzi że nie a moim zdaniem kiedy zapytałam dlaczego takie stanowisko odpowiedział ze nie ma administracyjnego w jego zakładzie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pracodawca powierzając inną pracę zobowiązany jest przedtem do przeprowadzenia odpowiedniego przeszkolenia stanowiskowego i co równie ważne do skierowania pracownika na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę na podstawie art. 23(1) par. 1 k.p. w terminie 2 miesięcy od przejścia pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. W takim przypadku rozwiązanie takie przyjmuje się jako dokonane przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art. 23(1) par. 4 k.p.). Jednakże przyjmuje się, iż w sytuacji kiedy to przejście zakładu na innego pracodawcę jest jedyną przyczyną rozwiązania umowy o pracę przez pracownika odprawa z tytułu tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych nie będzie się należy. Związane jest to bowiem z tym, iż trudno tutaj uznać, ż rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie można uznać jako rozwiązanie z wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy co pociąga za sobą konieczność wypłaty odpraw z tytułu tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych (art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). Przyjęcie bowiem takiej wykładni przepisu art. 23(1) k.p. w powiązaniu z art. 1 podanej powyżej ustawy mogłoby doprowadzić do konieczności np.: przywrócenia pracownika do pracy na podstawie odpowiednich zapisów tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Podobnie także w tej materii wypowiedział się Sąd Najwyższy (sygn. akt III PZP 1/09). W wyroku tym sąd orzekł, iż „Pracownikowi przejętej firmy, który nie chce pracować w nowym miejscu i skorzysta z prawa do odejścia za tzw. uprzedzeniem, nie przysługuje odprawa dla zwalnianych grupowo”. Jednakże w tym przypadku mamy do czynienia z inną sytuacją. Z sytuacją niemożności świadczenia pracy na starym stanowisku pracy przez pracownika (zmiana stanowiska pracy z administracyjnego na pracę fizyczną)- tak więc wchodzą tutaj czynniki ekonomiczne a więc zawinione przez pracodawcę. W związku z tym, należy uznać, iż po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późń zm. odprawa może tutaj przysługiwać. Ale rozumiem też że mogą byc inne opinie - nie wiadomo także jak w tym indywidualnym przypadku orzekł by sąd. Podstawa prawna: - Kodeks Pracy - ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.

DODANO:
05/04/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie