PYTANIE: Umowa przedwstępna i pokwitowanie otrzymania zadatku

Czy mogę otrzymac wzór dokumentu, który jest mi potrzebny do następującej sytuacji: sprzedaję pewną ruchomośc za znaczną wartośc, klient ma zapłacic mi 10% wartości zadatku na poczet kupna. Wpłata ta ma byc dla mnie potwierdzeniem woli zakupu i tym samym formą "rezerwacji", a ja nie szukam innego kupca. W związku, z tą wpłatą chciałbym miec dokument potwierdzający fakt przyjęcia przeze mnie gotówki i z drugiej strony, że taka wpłata została dokonana oraz będzie zaliczona na poczet ceny końcowej. Dokument ten miałby byc pomiędzy osobami fizycznymi. Nie musi byc szczególnie rozbudowany, gdyż obie strony są zainteresowane sfinalizowaniem transakcji. Doszliśmy do porozumienia co do ceny końcowej. Dokument ten ma wprost dotyczyc tylko faktu przyjęcia zapłaty zadatku. Reszta spraw będzie uregulowana umową sprzedaży.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przykładowa treść takiego porozumienia może wyglądać następująco. Aby całość miała moc prawną, sugerujemy aby umowie nadać formę i charakter umowy przedwstępnej. Wówczas strony mogą w umowie uregulować kwestię wpłacanego zadatku (co się z nim dzieje jeżeli jedna ze stron rezygnuje z transakcji). Ponieważ sprzedawana jest rzecz ruchoma (np. obraz, samochód, mebel), nie jest konieczna forma aktu notarialnego. Poniżej zapisy umowy zostały sporządzone w interesie sprzedawcy. Strony mogą inaczej uregulować losy wpłaconego zadatku gdyby któraś ze stron zrezygnowała z umowy ostatecznej.   UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY   Zawarta w dniu ................................. w ...................................... pomiędzy   1. .................................................... zamieszkałym w .......................................................... przy ul. .............................................., legitymującym się dowodem osobistym ................................, zwanym w treści umowy "Sprzedawcą" a   2. ............................................................, zamieszkałym w ................................................. przy ul. ................................................................................, legitymującym się dowodem osobistym ............................................................, zwanym w treści umowy "Kupującym".   § 1. Przedmiotem umowy jest  …………….. (należy dokładnie opisać sprzedawany przedmiot) § 2. Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia                  30 maja 2010 r. za cenę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). § 3. 1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) tytułem zadatku. 2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek w kwocie nominalnej. 3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy. § 4. Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i wizualnym przedmiotu umowy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. § 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych aktów normatywnych. § 6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.   /podpisy stron/       Gdyby natomiast nie chciał Pan zawierać umowy przedwstępnej, a tylko potwierdzić na piśmie otrzymanie zadatku, można zawrzeć krótsze porozumienie mówiące tylko o wpłaconym zadatku:   Pan …………. kwituje niniejszym odbiór kwoty 10.000 zł tytułem zadatku na poczet ceny sprzedaży przedmiotu …………………. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek w kwocie nominalnej. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy. /podpisy Stron/   RW

DODANO:
23/04/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie