PYTANIE: Jaka kara grozi za sprzedaż alkoholu nieletniemu ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
„[…] zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm., dalej - ustawa) zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18. Za naruszenie powyższego zakazu ustawa przewiduje dwojakiego rodzaju sankcje: - administracyjną, ponoszoną przez przedsiębiorcę korzystającego z zezwolenia w punkcie sprzedaży, w którym doszło do naruszenia, w postaci obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niemożności ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia przez okres lat 3 od jego cofnięcia (por. art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a oraz ust. 11 ustawy), - karną, którą ponosi osoba winna dokonania sprzedaży (sprzedawca) oraz przedsiębiorca prowadzący punkt, w którym doszło do naruszenia w zakresie niedopełnienia przez niego nadzoru. Karą za popełnienie omawianego występku jest grzywna; ustawa przewiduje ponadto możliwość nałożenia środków karnych w postaci zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem lub przepadku napojów alkoholowych (por. art. 43 ustawy). W celu zarówno zabezpieczenia interesów przedsiębiorców przed ewentualnością popełnienia pomyłki związanej z oceną faktycznego wieku nabywcy, jak również w celu ochrony małoletnich przed następstwami spożywania alkoholu ustawa umożliwia sprzedawcy w razie uzasadnionych wątpliwości fakultatywną kontrolę dokumentów potwierdzających wiek nabywcy (art. 15 ust. 2 ustawy). W przypadku osób spożywających alkohol wbrew określonym w ustawie zakazom (odnoszącym się do miejsc) zastosowanie znajduje przepis art. 431 ustawy, określający wykroczenie, za którego popełnienie (lub usiłowanie) przewidziano karę grzywny oraz fakultatywnie nakładany środek w postaci przepadku napojów alkoholowych. Grzywna za popełnienie tego wykroczenia może być nakładana w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez kompetentne organy. Zgodnie z pkt 52 tabeli A załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 203, poz. 2023, z późn. zm.) grzywna za tego rodzaju wykroczenie nałożona w postaci mandatu karnego wynosi obecnie 100 zł”.   Odpowiedź z dnia 16 lutego 2010 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego na interpelację nr 14100 w sprawie zakazu spożywania alkoholu przez nieletnich i egzekwowania tego zakazu

DODANO:
04/05/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie