PYTANIE: Jak powinien wyglądać dokument gwarancji?

Czy jeżeli sprzedający zapewnia, że daje pisemną gwarancję, to owa pisemną gwarancją może wtedy być paragon lub faktura? Czy może są jakieś regulacje precyzujące jak taka gwarancja pisemna ma wyglądać?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przepisy nie określają jak dokładnie powinna wyglądać gwarancja. W art. 577 § 1 kodeksu cywilnego przewidziano, że „W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji”. Zatem powinien być wystawiony dokument w formie pisemnej, wystawiony przez sprzedawcę albo jakiś inny podmiot np. przez producenta. W komentarzach do kodeksu cywilnego podkreśla się, że udzielenie gwarancji jakości następuje przez wręczenie kupującemu, wraz z rzeczą (art. 546 § 1), dokumentu gwarancyjnego. Dokument ten ma charakter prawny znaku legitymacyjnego, stwierdzającego obowiązek świadczenia; może być dokumentem imiennym albo na okaziciela. Znajdują do niego odpowiednie zastosowanie przepisy o papierach wartościowych (art. 921[15] kodeksu cywilnego ).   Dodatkowe regulacje dotyczące gwarancji udzielanej przy sprzedaży towarów konsumentom zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. W art. 13 tej ustawy stwierdzono, żeudzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta. Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń. Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze, czyli że gwarant w oświadczeniu powinien udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji. Jednakże uchybienie tym wymaganiom pozostaje bez wpływu na ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień. W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.   Ustawodawca nie przewidział żadnego wzoru gwarancji. Teoretycznie oświadczenie gwaranta, że naprawi czy wymieni wadliwy towar może znaleźć się na jakimkolwiek dokumencie np. na rachunku. Ważne jest też oświadczenie zawarte w reklamie. Oczywiście jeśli oświadczenie gwaranta jest lakoniczne, to zawsze mogą powstać wątpliwości co do zakresu zobowiązania, a nawet co do samego faktu udzielane gwarancji. JM

DODANO:
07/07/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie