PYTANIE: Czy okres urlopu wychowawczego, kiedy zainteresowana nie pobierała zasiłku pielęgnacyjnego, będzie zaliczony do okresu uprawniającego do przejścia na zasiłek przedemerytalny lub emeryturę?

Zainteresowana była na urlopie wychowawczym na córkę Marzenę, która urodziła się 25 maja 1981 r. Pani G. S. musiała skorzystać z urlopu wychowawczego od dnia 15 czerwca 1986 r. do 15 czerwca 1987 r. i od 30 czerwca 1987 r. do 31 sierpnia 1987 r., powodem była nawracająca choroba zapalenia oskrzeli i przebyta mononukleoza zakaźna. Jak zaznaczyła zainteresowana, choroby te kwalifikowały się do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, ale przez niedopatrzenie albo z powodu braku uzyskania takiej informacji pani G. S. nie pobierała zasiłku pielęgnacyjnego. W związku z powyższym nie wie, czy ten okres urlopu wychowawczego będzie miała zaliczony do okresu uprawniającego do przejścia na zasiłek przedemerytalny bądź emeryturę.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczania ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe oraz nieskładkowe, przy czym okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej okresów składkowych. Okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem: a) w wieku do lat 4 - w granicach do lat 3 na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat; b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach 3 lat na każde dziecko - uwzględnia się przy ustalaniu emerytury i renty oraz ich wysokości jako okresy nieskładkowe, jeżeli zostały przebyte do 31 grudnia 1998 r. Korzystanie przez osobę zainteresowaną z przedłużenia urlopu wychowawczego z powodu koniczności sprawowania opieki nad dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia w warunkach uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego jest wystarczające za uznanie tego okresu jako nieskładkowy. Od 1 stycznia 1999 r. okresy urlopu wychowawczego objęto obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), co wiąże się z zakwalifikowaniem okresów urlopu wychowawczego do okresów składkowych. Zgodnie z generalną zasadą przyjętą w systemie emerytalnym decyzje w sprawie indywidualnych uprawnień do emerytury oraz świadczeń przedemerytalnych podejmują na podstawie udokumentowanego wniosku oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Od decyzji tej przysługuje odwołanie na drodze sądowej do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i do sądu apelacyjnego. Jednocześnie informuję, że jeśli w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252, ze zm.) jest mowa o okresach uprawniających do emerytury, to należy przez to rozumieć określone wyżej zasady zaliczania okresów składkowych i nieskładkowych. Jeśli zatem pani G. S. spełnia podane wyżej warunki, to okres urlopu wychowawczego na chorą córkę w latach osiemdziesiątych może być zaliczony do okresu uprawniającego do emerytury jako lata nieskładkowe, oczywiście z zastrzeżeniem że stanowią one nie więcej niż jedną trzecią okresów składkowych. Zasada ta obowiązuje zarówno przy ubieganiu się o emeryturę, jak i świadczenie przedemerytalne. Informuję także, iż obowiązujące rozwiązania uważam za właściwe, gdyż pozwalają na zaliczanie okresów urlopów wychowawczych do okresów uprawniających do emerytury. Podkreślam także, że do wejścia w życie reformy emerytalnej są to okresy składkowe.   Odpowiedź na zapytanie nr 4003 w sprawie zaliczenia okresu urlopu wychowawczego do okresu uprawniającego do przejścia na zasiłek przedemerytalny lub emeryturę

DODANO:
21/10/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie