PYTANIE: Z dniem 30 września 2010 skończyła się umowa na czas określony, ale nadal pracuję bez podpisania umowy o dalszą współpracę. Mam 56 lat, czy pracodawca ma prawo mnie zwolnić ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z art. 60 Kodeksu cywilnego wynika, że "(...) wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, (...)". Na gruncie prawa pracy  przepis  tan pozwala zawrzeć umowę o pracę  o pracę w sposób  dorozumiany poprzez dopuszczenie do pracy.  W  omawianym przypadku  po zakończeniu poprzedniej umowy powinna otrzymać Pani  świadectwo pracy. Wcześniej pracodawca powinien  Panią również poinformować o tym,  że nowa umowa o pracę nie będzie zawierana. Jeżeli dalsza praca została podjęta za wiedzą i zgodą pracodawcy wówczas stosunek pracy w dalszym ciągu istnieje. Potwierdzone to zostało  w  nadal aktualnym orzecznictwie  Sądu  Najwyższego. W wyroku z dnia 5 maja 1976 r., I PR 79/76 (Sł.Pr. 1976, nr 10, s.27) Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd:  „Jeżeli po upływie okresu wypowiedzenia pracownik jest nadal zatrudniony w zakładzie pracy, przy czym istnienie tego stosunku nie zostało uzależnione od  końcowego terminu jego trwania, to należy przyjąć, że w sposób domniemany  został nawiązany stosunek pracy na czas nie określony. Ten nowy stosunek  pracy, gdy ma ulec rozwiązaniu, wymaga wypowiedzenia z zachowaniem trybu określonego  w art.38 k.p.”. Wyrok ten mimo upływu lat zachowuje nadal swoją aktualność. Co istotne, w przepisach Kodeksu pracy  zmienił się tylko numer artykułu dotyczącego wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym na  dzień 1 stycznia 2010 roku  jest to art. 36 par. 1 Kodeksu pracy. Informuje on o tym, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,; 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Aktualnie posiada Pan umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą w sposób konkludentny (dorozumiany).  Pracodawca powinien dopełnić formę pisemnej umowy o pracę (art. 29 par. 1 i 2   K.p.).  Należałoby  omówić tę sprawę  z pracodawcą   lub   przedstawić ten problem  w inspekcji pracy.  Pracodawca  nie  może   Pani  zwolnić sugerując się brakiem  zawartej umowy, ponieważ: 1)  umowa   została   zawarta  ustnie   poprzez  dopuszczenie  Panią do pracy  i wypłatę  wynagrodzenia; 2)  codziennie   podpisuje  Pani listę obecności; 3)  jest  Pani w wieku przedemerytalnym i  pracodawcę obowiązuje   zakaz  wypowiedzenia umowy  o pracę. Pracodawca może zaproponować rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron, ale  proszę  nigdy się na nie się nie godzić, ponieważ jest to tylko oferta. Nie wyrażenie na nią   zgody  nie powoduje dla Pani żadnych skutków prawnych. Podstawa prawna: - art. 29  par. 1 i 2  K.p.; - art. 36 par. 1  K.p.; - art. 300  K.p.; - art. 60 K.c.; - wyrok SN    z dnia 5 maja 1976 r., I PR 79/76  (Sł.Pr. 1976, nr 10, s.27) 

DODANO:
13/12/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie