PYTANIE: Czy można pozwać podmiot prowadzący punkt serwisowy za niewykonania gwarancji

Czy wadliwe wykonanie naprawy w ramach gwarancji rodzi odpowiedzialność deliktowa czy kontaktową ? Z którego przepisu lub orzecznictwa wynika, że odpowiedzialność za gwaranta-producenta może też ponosić wytypowany przez niego punkt serwisowy ? Urządzenie jest objęte gwarancją jakości udzielaną przez producenta. jednocześnie producent ma listę autoryzowanych serwisów na terenie całej Polski w których należy serwisować urządzenie. naprawa gwarancyjna jest realizowana na podstawie przedłożonej karty gwarancyjnej zawierającej umowę gwarancyjną. Pomimo zlecenia wielu napraw urządzenie nadal wadliwe działa i nie można go normalnie użytkować.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W mojej ocenie przedsiębiorca prowadzący punkt serwisowy może ponosić odpowiedzialność kontraktową za niewłaściwe wykonania umowy gwarancji. Przepisy regulujące gwarancję (art. 577 Kodeksu cywilnego i nast.) nie unormowały tej kwestii w sposób jednoznaczny, ale należy przyjąć, iż powierzenie przez gwaranta obowiązków związanych z naprawami przewidzianymi w gwarancji tzw. punktowi serwisowemu należy oceniać jako umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (pactum in favorem tertii). Ten rodzaj umowy jest uregulowany w art.393 kodeksu cywilnego, gdzie przewidziano, iż:  „§ 1. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że dłużnik spełni świadczenie na rzecz osoby trzeciej, osoba ta, w braku odmiennego postanowienia umowy, może żądać bezpośrednio od dłużnika spełnienia zastrzeżonego świadczenia. § 2. Zastrzeżenie co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze stron, że chce z zastrzeżenia dskorzystać. § 3. Dłużnik może podnieść zarzuty z umowy także przeciwko osobie trzeciej.” W świetle tego przepisu występuje Pan w charakterze „osoby trzeciej”. W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia  z dnia 17 czerwca 1985 r. (sygn. akt I CR 149/85) wskazano, że umowa gwaranci  jest  to „ …przewidziana w art. 393 k.c. umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, a więc również na rzecz powoda, jako nabywcy samochodu i uprawnionego z tytułu udzielonej mu na piśmie gwarancji (art. 577 k.c. do art. 582 k.c.).” Przyjmuje się, że umowa  o świadczenie na rzecz osoby trzeciej jest szczególną konstrukcją prawną, która pozwala na wprowadzenie do struktury stosunku zobowiązaniowego osoby trzeciej wobec wierzyciela (np. sprzedawca lub producent towaru)  i dłużnika (np. punkt serwisowy).  Osoba trzecie jest uprawniona do wniesienia powództwa przeciwko dłużnikowi (czyli w danym przypadku przeciwko podmiotowi prowadzącemu punkt serwisowy). Uprawnienie do wniesienia powództwa potwierdzono min. w wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2002 r. (sygn. akt V CKN 1069/00). Należy tu jednak podkreślić, że w innym wyroku – tj. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1991 r. (syg akt IV CR 710/90)  stwierdzono, iż „W postępowaniu sądowym o wymianę samochodu na wolny od wad z powodu zaniechania terminu naprawy gwarancyjnej biernie legitymowany jest gwarant, a nie jednostka serwisu gwarancyjnego (AS0)”.  Zatem z tego ostatniego wyroku wynikałby, że iż powództwo powinno być skierowane nie przeciwko podmiotowi prowadzącemu tzw. punkt serwisowi, ale przeciwko podmiotowi, który udzielił gwarancji. W mojej ocenie pogląd ten jest jednak nieuzasadniony a samo orzeczenie można uznać za „nieaktualne”  – w uzasadnieniu wyroku Sąd całkowicie  pominął kwestię zastosowania art. 393 kodeku cywilnego i skupił się na aktach prawnych, które obecnie już nie obowiązują.  

DODANO:
29/04/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie