PYTANIE: Pismo w formie elektronicznej w sprawie karnej

Prokuratura Rejonowa wydaje postanowienie od którego chciałbym złożyć zażalenie. Niestety ta instytucja nie posiada Elektronicznej Skrzynki Podawczej celem złożenia zażalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, podpisanego z użyciem osobistego bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Jakie przepisy regulują sprawę złożenia takiego zażalenie w formie elektronicznej ? Które przepisy pozwalają na złożenie takiego zażalenia do skrzynki prokuratury nadrzędnej (okręgowej) w przypadku nie posiadania przez Prokuraturę Rejonową elektronicznej skrzynki podawczej ? Jak będzie wtedy liczona data przedłożenia - data otrzymania przez Pr.Okręgową czy dzień z którym Pr.Okręgowa przekaże pismo Pr. Rejonowej?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W sprawach karnych i w sprawach wykroczeń konieczne jest wnoszenie pism w formie tradycyjnej tzn. w postaci znaków graficznych przedstawionych na papierze. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 marca  2009 R. (sygn. akt I KZP 39/08) stwierdził, że „Nie wywołuje skutku procesowego w postaci wniesienia środka  odwoławczego oświadczenie procesowe strony przesłane w formie  dokumentu elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18  września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze  zm.), albowiem zarówno w procedurze wykroczeniowej, jak i w procedurze  karnej taka forma czynności procesowej nie jest przewidziana” Warto też zwrócić uwagę, że na stronach sądów rejonowych  informujących o możliwości wnoszenia pism drogą elektroniczną zamieszczone są zastrzeżenia, iż pisma te mają charakter pism administracyjnych, a nie procesowych, że „Tut. Sąd zapewni możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa w §56 regulaminu urzędowania sądów powszechnych (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r., Dz. U. Nr 38 poz. 249), tj. skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. W obecnym stanie prawnym nie będzie natomiast zapewniona obsługa dokumentów stanowiących pisma procesowe w postępowaniu karnym i cywilnym”. Wyrażane są wprawdzie opinie krytyczne co do stanowiska Sądu Najwyższego, ale  w praktyce stanowisko sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych aprobuje pogląd Sądu Najwyższego. Można przejrzeć glosę krytyczną do wyroku SN zamieszczoną na stronie: : http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-5/dokument-i-e-dokument-w-prawie-prywatnym/glosa-do-postanowienia-sn-z-26-marca-2009-r-w-sprawie-dopuszczalnosci-wnoszenia-droga-elektroniczna-pism-procesowych-w-postepowaniu-karnym.html    

DODANO:
02/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie