PYTANIE: Cofnięcie pozwu po zapłaceniu długu i koszty sądowe

Co zrobić w przypadku gdy dłużnik po złożeniu pozwu, ale przed terminem pierwszej rozprawy, spłaci wartość przedmiotu sporu ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Skoro ustalony był termin zapłacenia należności (np. wskazany był w umowie, czy na fakturze jaką otrzymał dłużnik), to po upływie tego terminu dłużnik jest w zwłoce i naliczane są odsetki za opóźnienie.  Jeśli dłużnik uregulował kwotę główną, ale nie zapłacił odsetek, to można oczywiście wnieść powództwo i domagać się zapłacenia odsetek oraz innych kosztów jakie związane są z opóźnieniem dłużnika np. kosztów wezwań przedsądowych.  Jeśli już po wniesieniu pozwu dłużnik zapłaci całość zobowiązania, to oczywiście sąd nie zasądzi już żądanej kwoty, ponieważ roszczenie cywilnoprawne będące przedmiotem sprawy zostało uregulowane. Sąd nie może zobowiązać dłużnika do zapłacenia zobowiązania, które już  spłacił. Jeśli mimo to wierzyciel nadal podtrzymuje pozew, to sąd powództwo oddali. Jeżeli dłużnik spłaca należność po wytoczeniu powództwa, to należy wysłać pismo procesowe zawierające oświadczenie, iż powód cofa powództwo i zrzeka się roszczenia, ponieważ dłużnik po wytoczeniu pozwu zapłacił całość długu. Jednocześnie wnieść o obciążenie kosztami postępowania pozwanego, ponieważ ten dał powód do wytoczenia powództwa. W takiej sytuacji sąd powinien umarzyć postępowanie, ale jednocześnie w postanowieniu nałoży na pozwanego obowiązek zapłacenia kosztów sądowych (np. opłaty sądowej). Trzeba tu wyjaśnić, iż powód, który cofa pozew stawia się w roli strony przegrywającej proces, ale w praktyce strona taka można powołać się na zasadę wyrażoną w art. 102  i art. 103 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis te przewidują, że „Art.102.W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami”. Art.103.§1.Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem”. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 sierpnia 1981 r., II Cz 98/81 (OSNCP 1982/2-3/36) można uznać za sprzeczne z zasadami słuszności i nie obciążać pełnymi kosztami strony przegrywającej sprawę – żądanie zapłaty kosztów procesu zgłoszonych przez przeciwnika, który swym niewłaściwym postępowaniem wywołał proces i koszty połączone z jego prowadzeniem. W praktyce przyjmuje się, iż takim  „niesumiennym i niewłaściwym postępowaniem” dłużnika jest niezapłacenie długu przed wytoczeniem powództwa, pomimo wysyłanych do dłużnika wezwań do zapłaty. Warto jest w piśmie dot. cofnięcia pozwu powołać się na art. 103 KPC i na wskazane wyżej orzeczenie Sądu Najwyższego. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż cofnięcie pozwu należy wysłać dopiero po zapłaceniu długu. Jeśli więc dłużnik napisze w odpowiedzi na pozew,  że uznaje pozew, ale nie dokona zapłaty, to nie ma potrzeby cofania powództwa – a nawet jest to niewskazane. Dopiero uregulowania długu powoduje, iż roszczenie wierzyciela jest zaspokojone. 

DODANO:
07/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie