PYTANIE: Czy częściowa niezdolność do pracy jest synonimem lekkiego stopnia niepełnosprawności ?

Dzień Dobry Miałem wypadek w pracy na skutek czego stałem się częsciowo niezdolny do pracy. Utraciłem sprawność prawej ręki i nie mogę wykonywać wielu zawodów. Często lekarze piszą mi praca jak dla jednorękiego lub wymagająca sprawności obu rąk. Od pewnego czasu w Polsce prubóje się uzdrawiać ludzi. Rząd prowadzi polityke łatania dziury budżetowej kosztem osób niepełnosprawnych. Mam pytanie czy częsciowa niezdolność do pracy oznacza częściową niezdolność do zarobkowania i czy jest odpowiednikiem lekkiego stopnia niepełnosprawnośći.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jak wynika z treści art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1118 z późń. zm.) przez częściowo niezdolną do pracy rozumie się osobę, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Co istotne przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy przez organ rentowy uwzględnia się: 1) stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji, 2) możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. Tak więc za osobę całkowicie niezdolną do pracy nie uzna się osoby, która ma możliwość przekwalifikowania się. Oczywiste jest to, iż w wielu przypadkach przypadkach częściowa niezdolność do pracy powoduje częściową lub całkowitą niezdolność do pracy w danym zawodzie. Częściowa niezdolność do pracy nie jest synonimem lekkiego stopnia niepełnosprawności (chociaż często mogą się te dwa orzeczenia pokrywać). Oprócz bowiem lekkiego stopnia niepełnosprawności ustawa wymienia także umiarkowany oraz znaczny stopień. Definicję lekkiego stopnia niepełnosprawności zawarto w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 1997 r., Nr 123. poz. 776 z późń. zm.). Jak wynika z treści tego artykułu ":Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne".   Podstawa prawna: -  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1118 z późń. zm.) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 1997 r., Nr 123. poz. 776 z późń. zm.)

DODANO:
01/02/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie