PYTANIE: Wypowiedzenie umowy najmu

Jestem najemcą lokalu od gminy budynek jest wolnostojący. Czy gmina może wymówić mi najem lokalu zachowując okres wypowiedzenia taki, jaki jest podany w umowie ( 3 miesiące), podając jako przyczynę chęć przeznaczenia działki na której stoi ten lokal na inną inwestycje i czy ma obowiązek zaproponowania lokalu zastępczego.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Trudno jest się wypowiedzeń nie znając dokładnej treści umowy najmu. Przede wszystkim nie wiadomo, czy najem dotyczy lokalu mieszkalnego czy użytkowego. Uprawnienie do lokalu zastępczego przysługuje w zasadzie tylko w przypadku lokali mieszkalnych. W przypadku lokali o przeznaczeniu użytkowym (np. sklepy, magazyny) żadna szczególna ochrona najemcy nie jest przewidziana. W takim przypadku jeśli w umowie najmu lokalu użytkowego  przewidziano, że wynajmujący może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu najmu, to może to zrobić. Jeśli terminy wypowiedzenia nie są przewidziane w umowie, to zastosowaniem mają terminy przewidziane w kodeksie cywilnym.   Inaczej jest w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Zastosowanie mają tu postanowienia ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminu i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust1 ustawy „Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia”. W ust. 2 pkt 4 w/w artykułu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy. Ustawa przewiduje więc, iż w przypadku lokali mieszkalnych lokal zamienny przysługuje, jeżeli przyczyną rozwiązania najmu jest konieczność opuszczenia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa (np. rozbiórka budynku, remont). Zagrożenie to musi być stwierdzone przez właściwy urząd nadzoru budowlanego.

DODANO:
19/04/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie