PYTANIE: Ośrodek interesów życiowych

Moje pytania związane z zaistniałą sytuacją:

1. Czy w mojej sytuacji podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu???

2. Czy kraj w jakim przebywam ma jakikolwiek wpływ na ustalenie obowiązku podatkowego??

3. Czy jeśli przepisy nie precyzują tego dokładnie to jak wiążąco to ustalić z urzędem skarbowym. Czyli uzyskać wiążącą decyzję urzędu skarbowego. Chciałbym to zrobić z zagranicy, żeby uniknąć przykrych niespodzianek po przyjeździe do Polski. Załóżmy teraz, że otrzymam decyzję, iż podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jak urząd skarbowy będzie traktował ewentualne darowizny na rzecz mojej żony??. Czy jako darowizny od męża czy jak od osoby obcej?? A są tu spore różnice w opodatkowaniu takich darowizn. Co się stanie jeśli po iluś latach przebywania zagranicą chciałbym wrócić do Polski na stałe. Czyli automatycznie z powrotem wejść w nieograniczony obowiązek podatkowy. Chodzi mi o to jak urząd potraktuje środki zarobione w okresie kiedy podlegałem ograniczonemu obowiązkowi i czy może żądać dowodów pochodzenia tych środków a jeśli tak to czy dowód przelewu z zagranicy wystarczy.

Od 8 lat nie mieszkam w Polsce. I przez ten czas nie byłem w Polsce ani razu. Wprawdzie mam w Polsce żonę ale właściwie nie utrzymujemy kontaktów ale nie mamy rozdzielności majątkowej ani separacji. Osobiście uważam, że mój ośrodek interesów życiowych jest poza Polską. Wszelkie dochody uzyskuje w kraju zamieszkania (nie w Polsce), oraz mam dziecko z kobietą (nie Polka), z  którą przebywam w wolnym związku. Co do centrum interesów gospodarczych sprawa jest bezsporna. Problem może się pojawić przy ustalaniu centrum interesów osobistych.  

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Podkreślam, iż zgodnie z Regulaminem Serwisu nie zajmujemy się udzielaniem porad z zakresu prawa podatkowego ani finansowego. Aby uzyskać wiążącą informację podatkową, najlepiej jest skorzystać z usług doświadczonego doradcy podatkowego. Możliwe jest również skorzystanie z bezpłatnej infolinii podatkowej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów: Krajowa Informacja Podatkowa (www.kip.gov.pl) czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Infolinia podatkowa: Z tel. stac.: 801 055 055 Z tel. kom.: (22) 330 0330 Z zagranicy.: +48 22 330 0330 Jeśli podatnik chce uzyskać oficjalną informację w swojej sprawie od organów podatkowych, to może wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do urzędu skarbowego. Wniosek składa się na specjalnym formularzu (ORD-IN i ORD-IN/A). Trzeba w nim opisać min. stan faktyczny i przedstawić własne stanowisko. Organ podatkowy udziela odpowiedzi, czy stanowisko podatnika jest prawidłowe i przedstawia swoje uzasadnienie. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2007 r. właściwym do wydawania pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Prawo do zwrócenia się o wydanie interpretacji mają wszystkie osoby zainteresowane jej wydaniem w ich indywidualnej sprawie. Stosownie do art. 14b § 6 ww. ustawy, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 770) zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 298), do wydawania pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych upoważnieni zostali Dyrektorzy Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. W myśl art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełniający powyższych wymogów, organ podatkowy pozostawi bez rozpatrzenia - po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia wniosku (art. 14g § 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Natomiast zgodnie z art. 14b § 5 nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Opłatę od wniosku uiszcza się gotówką w kasie organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej lub na jego rachunek. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Aktualny wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i wzór załącznika do wniosku (formularze ORD-IN i ORD-IN/A) określony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. Nr 58, poz. 299). Interpretacje przepisów prawa podatkowego publikowane są w serwisie internetowym pod adresem: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2 Zachęcam tutaj do zapoznania się z artykułem: Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zamieszczonym na stronie internetowej: http://podatki.wieszjak.pl/podatnik-w-urzedzie/200026,Jak-wypelnic-wniosek-o-wydanie-indywidualnej-interpretacji-podatkowej.html Osoby fizyczne, które  nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która : - posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych lub - przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W praktyce wątpliwości dotyczą pojęcia „ośrodek interesów życiowych” – organa skarbowe różnie to pojęcie interpretują. Jeśli pracuje Pan za granica, ale w Polsce jest Pana rodzina (żona i dziecko), to organy skarbowe mogą uznać, iż w Polsce jest Pana „ośrodek interesów życiowych”. Z opisy wynika jednak, iż Pana obecna rodzina (partnerka życiowa i dziecko) mieszkają za granicą, więc można uznać, iż tam też jest Pana „centrum interesów osobistych”. Zachęcam  tutaj do zapoznania się z artykułem:  „Ośrodek interesów życiowych” w świetle nowelizacji ustawy o PIT zamieszczony na stronie: http://www.pit.pl/osrodek_interesow_zyciowych_w_swietle_nowelizacji_ustawy_o_pit_k_2633.php Jeśli chodzi o darowizny dla żony, to znaczenie ma tu tylko fakt, iż pozostajecie Państwo w związku małżeńskim. Nawet jeśli mieszkacie Państwo w różnych krajach, to – w mojej ocenie – nie ma to wpływu na regulacje dotyczące opodatkowania darowizny. Jeśli nadal pozostajecie w związku małżeńskim, to takie darowizny od osoby najbliżej mogą zostać zwolnione z podatku – zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków. Konieczne jest tylko, żeby fakt dokonania darowizny został zgłoszony urzędowi skarbowemu – najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dokonania darowizny i żeby środki pieniężne stanowiące darowiznę zostały przekazana na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub zostały wysłane przekazem pocztowym. Konieczne jest udokumentowanie faktu uzyskania darowizny w ten sposób - nie można tych pieniędzy „otrzymać do ręki”.  Takie darowizny miałby sens, gdyby dokonywać jest z Pana majątku osobistego, do majątku osobistego żony. Jeśli nie chcecie Państwo przeprowadzać rozwodu, to należałoby przynajmniej w drodze umowy znieść system wspólności ustawowej, ponieważ zgodnie z prawem polskim wszystkie pieniądze jakie Pan zarabia i wszystkie rzeczy jakie Pan nabywa np. samochód, wyposażenie mieszkania itp. stanowią wspólną własność Pana i żony. 

DODANO:
05/11/2012

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie