PYTANIE: Przewlekłość rozpatrzenia sprawy karnej

Jakie przepisy zostały naruszone jeśli chodzi o przewlekłość oraz brak przekazania pokrzywdzonemu postanowienia. Czy drugi z pokrzywdzonych może skierować zażalenie na postanowienie którego nie otrzymał. Jaki wtedy biegnie termin na jego złożenie ? Dwoje pokrzywdzonych zgłosiło do prokuratury 5 marca b.r. na jednym zawiadomieniu podejrzenie popełnienia przestępstwa. Prokuratora 30 kwietnia wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie nie zostało doręczone żadnemu z pokrzywdzonych, dopiero jak jeden z pokrzywdzonych był na miejscu to otrzymał to postanowienie. Drugi z pokrzywdzonych (i zawiadamiających) nic nie otrzymał.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art.305 §4 kodeksu postępowania karnego „O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego - z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach”. Zatem osoby zawiadamiająca i pokrzywdzony powinni otrzymać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania karnego. W mojej ocenie możliwe jest złożenie przez pokrzywdzonego skargi na przewlekłość postępowania.  Zastosowanie ma tu ustawa  z dnia 17  czerwca 2004 r. o  skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w  postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i  postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki daje możliwość zaskarżania zbyt długo toczących się postępowań i  uzyskiwania z tego tytułu przez skarżącego odpowiednich sum pieniężnych od Skarbu Państwa. Ustaw ta ma zastosowanie do „działania lub bezczynności sądu lub prokuratury”, która spowodowała naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.   

DODANO:
09/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie