PYTANIE: Koszty doręczenie pieniędzy pocztą przez komornika wierzycielowi

W trakcie prowadzonej egzekucji komornik ponosi wydatki w tym koszty przekazania wierzycielowi należności. W ostateczności koszty powinny obciążyć dłużnika, któremu komornik powinien „doliczyć” wszelkie uzasadnione wydatki związane z egzekucją. Czy przysługuje skarga w sytuacji gdy komornik zakończył postępowanie i kosztami prowizji z przekazania pieniędzy obciążył wierzyciela, dokonując potrącenia z przekazywanej wierzycielowi należności ? Na jaki dokładnie przepis należy się powołać składając taka skargę ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Nie jestem pewien czy roszczenie zostało w całości wyegzekwowane. Nie wiem też jak komornik uzasadnia swoje stanowisko. W mojej ocenie jeśli egzekucja była w całości skuteczna, to komornik powinien zwrócić wierzycielowi koszty doręczenie pieniędzy – obowiązek taki dotyczy zarówno kosztów doręczenie pocztą jak i przelewem bankowym. Jeśli komornik nie chce tych pieniędzy zwrócić, to należałby złożyć skargę na czynności komornika – komornik może pobrać zaliczki na pokrycie min. kosztów doręczenia pieniędzy do wierzyciela. Zgodnie z art. 39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą. Wydatki te obejmują min. koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym. Zgodnie z art. 40 ustawy  na pokrycie wydatków wskazanych w art. 39 komornik może zażądać od wierzyciela zaliczki. Po przeprowadzeniu w całości skutecznej egzekucji komornik powinien zwrócić zaliczkę wierzycielowi. Wskazuje na to art. art. 42  ust. 2 ustawy „ W przypadku gdy postępowanie egzekucyjne okaże się w całości lub w części bezskuteczne, wydatki poniesione przez komornika, które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, obciążają wierzyciela. Przepis art. 49 ust. 3 stosuje się odpowiednio”. Zatem z powyższych przepisów wynika, że komornik pobiera zaliczę od wierzyciela na pokrycie min. kosztów wysyłania korespondencji i kosztów przesłania pieniędzy poprzez pocztę.  Jeśli nie da się w całości wyegzekwować roszczenia od dłużnika, to komornik nie musi zwracać zaliczki wierzycielowi (wtedy wydatki komornika obciążają wierzyciela), ale jeśli egzekucja była skuteczna to z treści art. 42 ust 2 wynika , że wtedy wydatki komornika nie obciążają wierzyciela, lecz powinny obciążyć dłużnika, który musi te „wydatki komornika” zrefundować.  

DODANO:
17/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie