PYTANIE: Termin naprawienia towaru

Czy w takiej sytuacji kupujący musi najpierw odstąpić od umowy i dopiero później skierować pozew o zapłatę z tytułu zwrotu świadczeń wynikających z umowy zakupu czy też przepisy pozwalają kupującemu od razu skierować pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu nie wywiązania się przez sprzedawcę z obowiązku rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca (przedsiębiorca) otrzymał od klienta (konsumenta) listem poleconym zgłoszenie reklamacji urządzenia w którym ujawniła się wada. Konsument zgłosił niezgodność rzeczy z umową zakupu i wnosił o wymianę na inny egzemplarz, wolny od wad lub zwrot zapłaconej kwoty. Sprzedawca nie odpowiedział na pismo przez 3 miesiące. Nie zażądał też dostawy rzeczy celem weryfikacji czy reklamacja jest uzasadniona.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kwestię tę reguluje art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. W przepisie tym stwierdzono, że: „1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. 2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. 4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.  Zatem sprzedający powinien naprawić towar, a jeśli nie zrobi tego, konsument może odstąpić od umowy.  Wówczas strony powinny zwrócić sobie wzajemnie świadczenia. Ustawa nie określa w jakim dokładnie terminie powinna nastąpić  naprawa – w ustawie stwierdzono jedynie, że w „odpowiednim” zatem termin ten zależy od okoliczności (skomplikowania urządzenia, charakteru uszkodzenia itp.) Dopiero po odstąpieniu od umowy można domagać się zwrotu świadczenia. Można więc wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i jedocześnie w tym samym piśmie wezwać do zwrotu świadczenia i wyznaczyć w tym celu termin na spełnienie tego obowiązku.  

DODANO:
18/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie