PYTANIE: Odpowiedzialność spadkobierców za długi po dziale spadku

Czy zakończone postępowanie o nabycie spadku wpływa na pozew skierowany tylko przeciwko jednemu spadkobiercy ? Należy teraz pozew zmienić (ograniczyć powództwo tylko do 1/4) ? Kieruje się równolegle pozwy przeciwko pozostałym trzem spadkobiercom czy zmienia ten pierwszy pozew rozszerzając w nim liczbę pozwanych ? Zgodnie z art. 1034 k.c. przed dokonaniem działu spadku, wszyscy spadkobiercy odpowiadają solidarnie za długi spadkowe, co oznacza, że wierzyciel może skierować roszczenie do jednego wybranego spadkobiercy np. tego najbogatszego i od niego żądać spłaty całego długu po spadkodawcy. Ten bogaty spadkobierca co spłacił dług może sobie później dochodzić roszczeń od pozostałych spadkobierców, aby wyrównali mu poniesioną stratę. Po dziale spadku, spadkobiercy odpowiadają już tylko proporcjonalnie do swojego udziału w masie spadku czyli wierzyciel nie może rościć całego długu od jednego ze spadkodawców. Od grudnia 2012 roku roku toczyło się nieprocesowe postępowanie sądowe pomiędzy 4 spadkobiercami w sprawie nabycia spadku. W międzyczasie wierzyciel złożył pozew z roszczeniem zapłaty wobec tylko jednego spadkobiercy (wpływ do sądu 15 styczeń 2013). Postanowienie w sprawie nabycia spadku uprawomocniło się z dniem 30 marca 2013 roku. Z treści wynika, że spadek na podstawie ustawy nabyli spadkobiercy w udziale po 1/4 każdy. Nie nastąpił dział spadku , nie spisano inwentarza, nie ma żadnych umów pomiędzy spadkobiercami itp.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przepis art. 1034 kodeksu cywilnego przewiduje, iż „do chwili działu spadku” spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe.  Z opisu sprawy wynika, iż taki dział spadku jeszcze nie nastąpił.  Na razie sąd wydał tyko postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku  - jest do oficjalny dokument potwierdzający, iż określone osoby są następcami prawnymi zmarłego. Wskazanie wielkości udziałów jakie tym osobą przypadają nie jest jeszcze „działem spadku”. Nie wiadomo czy w ogóle takie dział spadku nastąpi. Podział  spadku może nastąpić poprzez zawarcie umowy między spadkobiercami bądź na mocy  orzeczenia sądu jeśli spadkobiercy nie są w stanie zawrzeć umowy. Na razie więc nie ma podstaw do ograniczania roszczenia. Pozwany może oczywiście podnieść zarzut, iż doszło do działu spadku, ale na nim spoczywa obowiązek udowodnienia tego zarzut tj. przedstawienia odpowiedniego orzeczenia sądu (o dziale spadku, a nie o stwierdzeniu nabycia spadku) lub też umowy ze spadkobiercami. Jeśli już dojdzie do działu spadku, to w takim przypadku spadkobierca nie będzie już ponosił odpowiedzialność solidarnej, lecz tylko będzie ponosił odpowiedzialność w stosunku do wielkości swojego udziału.  Oznaczać to będzie konieczność ograniczenia powództwa w stosunku do spadkobiercy już pozwanego  i pozwanie pozostałych spadkobierców. W mojej ocenie skoro jest już postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i krąg spadkobierców jest dokładnie znany, to  warto byłoby -  zgodnie z art. 194 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego - dopozwać  pozostałych spadkobierców i domagać się zasądzenie od nich solidarnie określonej kwoty pieniężnej. Dzięki temu poszerzy się krąg osób przeciwko którym będzie można prowadzi egzekucje – nawet jeśli jedne ze spadkobierców będzie niewypłacalny, to będzie można wszcząć egzekucję przeciwko innemu bez konieczności prowadzenia nowego postępowania sądowego. Jeśli już dojdzie do działu spadku, to wówczas będzie można zmodyfikować roszczenie i wnieść o zasadzenie określonych kwot pieniężnych od poszczególnych spadkobierców.  

DODANO:
21/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie