PYTANIE: Zarzut niewłaściwości sądu

Na podstawie jakich przepisów (osoba fizyczna) ma prawo wnioskować o zmianę właściwości sądu, czyli o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi cywilnemu w ramach zwykłego postępowania cywilnego, a nie postępowania gospodarczego. Pozew o zapłatę należności z umowy najmu lokalu złożyło przedsiębiorstwo XYZ przeciwko osobie fizycznej, która prowadziła działalność gospodarczą w okresie którego dotyczy roszczenie i pozew. (wynajmowała ten lokal na potrzeby swojej firmy) Sprawę rozpatruje sąd gospodarczy. Przed pierwszą rozprawą pozwany (który kilka miesięcy wcześniej zakończył prowadzenie działalności) złożył do sprawy pozew wzajemny przeciwko firmie XYZ w którym wnosił między innymi o unieważnienie umowy. Sąd pozew wzajemny przekazał do osobnego rozpoznania. Powództwo (wzajemne) znów prowadzi sąd gospodarczy.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Trzeba tu przede wszystkim zwrócić uwagę, że nie ma już postępowania gospodarczego. W 2011 roku  nastąpiła nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego  i doszło do uchylania przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych (art. 4791 – 47978 KPC). Zachowano wprawdzie w sądach wydziały gospodarcze, ale tylko ze względów „praktycznych” – uznano, iż dotychczasowe doświadczenie sędziów z tych wydziałów pozwali im sprawnie prowadzi postępowania sądowe dotyczące przedsiębiorców. Nadal więc orzekają oni w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale postepowanie sądowe toczy się zgodnie z ogólnymi przepisami proceduralnymi, ani w trybie postępowania gospodarczego.  W mojej ocenie nie ma więc większego znaczenia czy sprawa będzie rozpatrywana przez wydział cywilny czy przez wydział gospodarczy sądu, bo w obu przypadkach postępowanie powinno być prowadzone w tym samym trybie.  Jeśli uważacie Państwo, iż sprawa rozpatrywana jest przez niewłaściwy sąd albo prowadzona jest w niewłaściwym trybie, to można zgłosić swoje uwagi (tzw. zarzut) w piśmie procesowy. Zarzut niewłaściwości sądu sąd weźmie pod uwagę tylko jeśli zostanie zgłoszony przez stronę i to  tylko wówczas, gdy zarzut takie zgłoszony zostanie przed „wdaniem się w spór”, czyli że zarzut ten należałby zgłosić jak najszybciej. Natomiast  prowadzenie postępowania w niewłaściwym trybie sąd powinien wziąć pod uwagę z urzędu (czyli inicjatywy sądu) i to w każdym stanie sprawy.  Zastosowanie mają to przepisy art. 204  (o powództwie wzajemnym) i art. 202 KPC:  Art.204.§1.Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego. §2.Pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu głównego. Jeżeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie rejonowym, sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego. §3.Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego.  Art.202.Niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Sąd nie bada z urzędu tej niewłaściwości również przed doręczeniem pozwu. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, okoliczności, które uzasadniają odrzucenie pozwu, jak również niewłaściwy tryb postępowania, brak należytego umocowania pełnomocnika, brak zdolności procesowej pozwanego, brak w składzie jego organów lub niedziałanie jego przedstawiciela ustawowego sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy.

DODANO:
21/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie