PYTANIE: Strona w postępowaniu administracyjnym

Byłem najemcą małego warsztatu, ale wynajmujący będący właścicielem tego lokalu, utrzymywał go w złym stanie technicznym (sprzecznie z przepisami Prawa budowlanego). Z tego powodu zerwałem umowę najmu. To wywołało spór pomiędzy nami i obecnie jest on rozpatrywany w sądzie cywilnym. Zgłosiłem do organu administracyjnego (inspektora budowlanego) problem z tym lokalem który kiedyś najmowałem na warsztat. Opinia inspektora pomogłaby mi w sporze sądowym. Mam interes prawny w żądaniu dokonania czynności sprawdzających lokal ponieważ ma to bezpośredni wpływ na umowę najmu która jest obecnie przedmiotem sporu w sądzie. Organ odmówił jednak wszczęcia postępowania administracyjnego na mój wniosek ponieważ stroną sprawy może być tylko zarządca, właściciel budynku jako całości lub użytkownik całego budynku (Prawo budowlane określa interes prawny oraz obowiązki stron). Jakie przepisy pozwalają w takich sprawach uzyskać status strony ? Jak można uzasadnić moje żądanie w zakresie podjęcia stosownych czynności przez organ administracji ? Jakimi przepisami mam poprzeć moje zainteresowanie rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przepis art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowalne przewiduje,   iż „Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu”. Jest to przepis szczególny w stosunku do art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje, iż „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. Zatem w prawie budowalnym pojęcie strony jest ograniczone tylko do konkretnych podmiotów, ale przepis ten dotyczy tylko spraw o pozwolenie budowalne, a z opisu wynika, iż wnioskodawca domagał się podjęcia  czynności kontrolnych, a nie udzielania pozwolenia na budowę. Nie wiem jak dokładnie urząd załatwił sprawę, ani też jakie dokładnie wydano uzasadnienia, ale skoro odmówił wszczęcia postępowania to powinien był wydać postanowienie o odmowie wszczęcia, a na postanowienie to przysługuje zażalenie. Kwestia ta jest uregulowana w art. 61a kodeksu postępowania administracyjnego.  Zgodnie z art.61a kpa: „§1.Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. §2.Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.” Do postanowienia powinno być dołączone pouczenia o prawie  do złożenia zażalenia – należałby dokładnie przejrzeć korespondencję przesłaną przez urząd i postępować zgodnie z pouczenie. Trzeba wnieść zażalenie do organu wyższej instancji (za pośrednictwem organy który wydał postanowienie) i wskazać, iż urząd błędnie przyjął, iż wnioskodawca nie jest stroną, ponieważ w przedmiotowej sprawie nie chodzi o uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz o przeprowadzenia czynności kontrolnych i należy się odwołać do definicji strony przewidzianej w art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego.    

DODANO:
14/06/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie