PYTANIE: Zgłoszenie wady rzeczy sprzedanej

W swojej odpowiedzi o rękojmi za wady budynku piszą Państwo, że pozew powinien wpłynąć przed upływem minięcia rękojmi - na pewno są państwo pewni, że tak jest ? Nie wystarczy zgłosić wady, zaczekać na odpowiedz dewelopera ? Co jeżeli deweloper odpowie po 05.07.2013, a wiec po terminie 3 lat od daty zakupu mieszkania ? Proszę o precyzyjna informacje w tym zakresie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W przypadku rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawiadomienie przedsiębiorcy nie ma wpływu na bieg terminu przewidzianego w art. 568 § 1 KC. Jest to termin zawity. Dla zachowania terminu nie wystarczy zawiadomienie sprzedawcy o wadzie i zażądanie obniżenia ceny, lecz konieczne jest wystąpienie przez kupującego w tym terminie ze stosownym powództwem do sądu. Stwierdzono to w uchwale  Sądu Najwyższego  z dnia  5 lipca 2002 r. (sygn. akt III CZP 39/02) – dostępna jest na stronie Monitora Prawniczego: http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=24&id=815     Pana wątpliwości zapewne wynikają z faktu, iż w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w art. 10 ust. 3 jest zapis: „Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.” Jednak ta ustawa ma zastosowanie do sprzedaży konsumentom rzeczy ruchomych (np. meble, sprzęt elektroniczny, samochody), nie do nieruchomości (domy, mieszkania). Garaż jest częścią nieruchomości zatem w przypadku postania wady w nieruchomości  zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi. Upływ terminu trzyletniego przewidzianego w kodeksie cywilnym spowoduje, iż wystąpienie z roszczeniem z tytułu rękojmi będzie niemożliwe i trzeba będzie powoływać się na przepisy ogólne kodeksu cywilnego dotyczące niewłaściwego wykonania umowy, które nie są już tak korzystne dla kupującego. Żeby uniemożliwić wygaśnięcia roszczenia z tytułu rękojmi za wady budynku nie wystarczy zgłoszenie wady lecz trzeba wnieść pozew do sądy Termin niedługo upływa zatem w mojej ocenie należy podjąć decyzję już teraz. Jeśli pozwany przedsiębiorca spełni swoje świadczenie, po wytoczeniu powództwa to wówczas można będzie ewentualnie zawrzeć ugodę sądową lub nawet cofnąć pozew powołując się na fakt, iż przedsiębiorca dał powód do wytoczenie powództwa, bo nie chciał  wykonać naprawy.  Możecie Państwo wysłać wezwanie przedsądowe, możecie też dołączyć zdjęcia i wszelkiego rodzaju opinie budowlane jakie do tej pory uzyskaliście, ale skoro dotychczas deweloper nie wykonał naprawy, to wydaje mi się, iż wezwanie nie wpłynie na zmianę jego stanowiska.      

DODANO:
23/06/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie