PYTANIE: Uznaniu długu po upływie terminu przedawnienia

Dłużnik zalega z spłatą pożyczki 1000 zł. Roszczenie przedawniło się 01.01.2013 r. Wezwanie pisemne o zapłatę z dnia 15.01.2013 r. nie przyniosło skutku wiec skierowałem sprawę do sądu cywilnego. W pierwszym piśmie procesowym z 15.05.2013 dłużnik (pozwany) uznał kwotę 500 złotych i wnosił o oddalenie powództwa w pozostałej części. Na drugiej rozprawie zmienił jednak zdanie i wniósł o oddalenie całego powództwa z powodu upływu okresu przedawnienia. Czy w takiej sytuacji uznanie długu co do kwoty 500 zł nie spowodowało, że rozpoczął się na nowo bieg terminu przedawnienia kwoty 500 zł? Czy zarzut przedawnienia nie powinien zostać podniesiony w pierwszym piśmie lub na pierwszej rozprawie ? Na jakiej podstawie prawnej sąd może oddalić całe powództwo chociaż pozwany zgodził się co do kwoty 500 zł ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Dłużnik zalega z spłatą pożyczki 1000 zł. Roszczenie przedawniło się 01.01.2013 r. Wezwanie pisemne o zapłatę z dnia 15.01.2013 r. nie przyniosło skutku wiec skierowałem sprawę do sądu cywilnego. W pierwszym piśmie procesowym z 15.05.2013 dłużnik (pozwany) uznał kwotę 500 złotych i wnosił o oddalenie powództwa w pozostałej części. Na drugiej rozprawie zmienił jednak zdanie i wniósł o oddalenie całego powództwa z powodu upływu okresu przedawnienia. Czy w takiej sytuacji uznanie długu co do kwoty 500 zł nie spowodowało, że rozpoczął się na nowo bieg terminu przedawnienia kwoty 500 zł? Czy zarzut przedawnienia nie powinien zostać podniesiony w pierwszym piśmie lub na pierwszej rozprawie ? Na jakiej podstawie prawnej sąd może oddalić całe powództwo chociaż pozwany zgodził się co do kwoty 500 zł ? Obawiam się, że niestety sąd uwzględni zarzut przedawnienia, co do całej kwoty 1000 zł.  Z opisy sprawy wynika, iż minął już termin przedawnienia. W tej sytuacji nie jest możliwe powoływanie się na uznanie długu. W orzecznictwie sądowym przyjmuj się, że oświadczenie o uznaniu długu, złożone po upływie terminu przedawnienia, nie wywiera żadnych skutków prawnych, w tym nie powoduje, że termin przedawnienia biegnie na nowo. Takie oświadczenie o uznaniu długu może być intepretowane jako oświadczenie o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia.  Jednak  przyjmuje się, iż zrzeczenie się zarzutu przedawnienia nie może budzić wątpliwości. Po drugie przyjmuje się, że dopuszczalne jest odwołanie czynności procesowych stron. W mojej ocenie skoro zatem dłużnik odwołał swoje oświadczenie o uznaniu długu i podniósł zarzut przedawnienia, to sąd zarzut ten uwzględni. Sąd bierze bowiem pod uwagę stan sprawy z chwili jej zamknięcia. Zachęcam tutaj do zapoznania  się z uzasadnieniem wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 2 października 2009 r., sygn. akt I C 145/09, zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bialystok.sr.gov.pl/pliki/orzecznictwo/I_C145_09.pdf W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że: „Z oczywistych przyczyn, tj. przedawnienia się roszczenia windykacyjnego z dniem 1.06.2006 r.,  oświadczenia pozwanych składane w trakcie sporu nie mogły prowadzić do przerwania biegu przedawnienia, skoro ten się już zakończył. Oświadczenia te można badać jedynie pod kątem  zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, o którym mowa w art. 117 § 2 k.c. (...) oświadczenie o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia powinno zawierać wyraźny zamiar rezygnacji przez dłużnika z możliwości podniesienia wobec wierzyciela tego zarzutu. Tylko wówczas można przyjąć dorozumiane oświadczenie woli dłużnika o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia, gdy jego zamiar zrzeczenia się zarzutu przedawnienia wynika w sposób niewątpliwy z towarzyszących temu oświadczeniu  okoliczności. (…) Ten skutek materialnoprawny może być zniweczony odwołaniem  zrzeczenia się korzystania z zarzutu przedawnienia dokonanym przed prawomocnym zakończeniem postępowania. Dopuszczalność omawianego odwołania uwzględnia procesowy charakter złożonego oświadczenia woli. Powszechnie przyjmuje się, że dopuszczalne jest odwołanie czynności procesowych stron. Pozwany może zatem odwołać dokonane zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia w złożonej apelacji.”

DODANO:
28/06/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie