PYTANIE: Pozew przeciwko nieżyjącej osobie a przedawnienie roszczenia

Czy mogę wobec nich skierować pozew i w razie zarzutu przedawnienia powołać się na przerwanie terminu przedawnienia lub zawieszenie biegu terminu ponieważ podjąłem kroki na drodze sądowej celem odzyskania długu (dochodziłem zapłaty wobec dłużnika) ? Albo dlatego, że przed uprawomocnieniem postępowania spadkowego nie było możliwości wcześniejszego kierowania roszczeń (przez brak potwierdzenia istnienia następcy prawnego dłużnika) ? Wydałem towar z terminem płatności (2000 zł) ustalonym na dzień 15.01.2010 roku. Ponieważ zapłata nie nastąpiła w terminie wystąpiłem w czerwcu 2011 roku do sądu z pozwem o zapłatę. Okazało się, że mój dłużnik od stycznia 2011 nie żyje i dlatego sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania (które nie może być prowadzona wobec osoby zmarłej). Obecnie ustaliłem, że dłużnik miał dwóch spadkobierców którzy dopiero w lipcu 2012 roku zakończyli prawomocnie postępowanie o nabycie spadku. Skierowałem do nich wezwanie do zapłaty, ale w odmownej odpowiedzieli odpisali, że upłynął 3-letni termin dochodzenia roszczeń w sprawach gospodarczych.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kwestia przerwania biegu przedawnienia może budzić wątpliwości. W mojej ocenie pozew powoduje przerwanie biegu przedawnienia jeśli zostanie wniesiony przeciwko żyjącej osobie. Do przerwania biegu przedawnienia doszłoby, gdyby pozwany zmarł w trakcie trwania sprawy sądowej, ale z opisu wynika, iż nie żył już wówczas, gdy wnoszono pozew. Taki pozew nie może być skutecznie wniesiony. W art. 123 § 1 kodeksu cywilnego stwierdzono, iż bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Zgodnie z art. 124 kodeksu cywilnego po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Wniósł Pan pozew i uważa Pan, iż  termin przedawnienia powinien biec na nowo od chwili umorzenia postępowania. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2008 roku (sygn. akt II CSK 288/06 publikacja program LEX 421027) stwierdzono jednak, że pozew jako czynność o której mowa w art. 123  § 1 pkt 1  kodeksu cywilnego przerywa przedawnienie tylko wtedy, gdy został wniesiony skutecznie, to znaczy przez osobę, której przysługuje czynna legitymacja materialnoprawna, a stroną przeciwna jest osoba mająca bierną legitymację materialnoprawna. Wprawdzie orzeczenie to dotyczyło innego stanu faktycznego niż ten, jaki jest przedstawiony w pytaniu, ale można z w/w wyroku wyciągnąć wnioski o ogólnym charakterze – że pozew musi być wniesiony skutecznie, a taki warunek nie jest spełniony jeśli pozwany nie istnieje. Osoba zmarła nie może być stroną postępowania – nie ma „biernej legitymacji materialnoprawnej” .   Na wierzycielu ciąży obowiązek ustalenie spadkobierców zmarłego. W przedmiotowej sprawie trzeba więc liczyć się z możliwością uwzględnienia zarzutu przedawnienia roszczenia. Ewentualnie wierzyciel mógłby próbować w sądzie argumentować, iż podniesienie zarzutu przedawnienia jest ze strony spadkobierców dłużnika nadużyciem prawa (art. 5 kodeksu cywilnego), że upływ czasu był niewielki, że wierzyciel podejmował działania zmierzające do zaspokojenie swojego roszczenia, ale początkowo nie wiedział o śmierci dłużnika, a potem nie mógł ustalić jego spadkobierców. Trudno jest mi powiedzieć jak sprawę oceni sąd, ale zdarzały się przypadki, iż wierzyciele obronili się w sądzie przed zarzutem przedawnienia roszczenie. Zachęcam tutaj do zapoznania się z artkułem „ Jak bronić się przed zarzutem przedawnienia na podstawie art. 5 k.c.?” zamieszczonym na stronie: http://przedsiebiorca-w-sadzie.wieszjak.pl/przed-sadem/279795,Jak-bronic-sie-przed-zarzutem-przedawnienia-na-podstawie-art-5-kc.html  

DODANO:
02/07/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie