PYTANIE: Czy pracownik samorządowy może prowadzić działalność gospodarczą ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zagadnienie to regulowane jest przez ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, a także przez ustawę z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Już jednak na wstępie zaznaczam, iż w polskim prawie nie ma generalnego przepisu zabraniającego wszystkim pracownikom samorządowym prowadzenia działalności gospodarczej jakiegokolwiek rodzaju. Istnieją natomiast zakazy odnoszące się do poszczególnej kategorii pracowników samorządowych zakazujące im prowadzenia albo działalności gospodarczej w ogóle albo prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego. Pierwsza wymieniona ustawa wprowadza w art. 18 generalny zakaz dla pracowników samorządowych „wykonywania zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność”. Chodzi tutaj o wszystkie zajęcia, w tym również o prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza lub jakakolwiek inna aktywność, mogłaby pozostawać w sprzeczności z obowiązkami pracownika administracji samorządowej albo gdyby działalność gospodarcza, czy jakkolwiek inna aktywność pracownika administracji samorządowej mogłaby wywoływać podejrzenia o stronniczość lub interesowność. Druga wymieniona ustawa już w bardziej konkretny sposób zabrania prowadzenia przez określonych pracowników administracji samorządowej, w określonych formach działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w art.1, w związku z art. 2, w związku z art. 2 punkt 1 litera a) i b) oraz z art. 2 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych zabrania następującym osobom: 1. Pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru w Urzędzie Marszałkowskim: Marszałkowi Województwa wiceprzewodniczącemu zarządu oraz pozostałym członkom zarządu województwa, 2. Pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru w Starostwie Powiatowym: staroście, wice staroście oraz pozostałym członkom zarządu powiatu, członkom zarządu powiatu wybieranym spoza składu rady powiatu 3. Pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie mianowania: pracownikom zatrudnianym na stanowiskach pracy określonych w statucie gminy, bądź w statucie związku międzygminnego, 4. Pracownikom samorządowym zatrudnianym na podstawie powołania: zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarzowi gminy, sekretarzowi powiatu, skarbnikowi gminy (głównemu księgowemu budżetu gminy), skarbnikowi powiatu (głównemu księgowemu budżetu powiatu), skarbnikowi województwa (głównemu księgowemu budżetu województwa), · pełnienia funkcji członków zarządu, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, ich zatrudniania lub wykonywania innych zajęć w tych spółkach, nie dotyczy to jednak osób wyznaczonych do spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych, gminy lub związków miedzygminnych jako przedstawicieli tych podmiotów, · członków zarządu fundacji prowadzących działalność gospodarczą. Wymienione osoby nie mogą ponadto w okresie zajmowania stanowisk posiadać w spółkach prawa handlowego kontrolnych udziałów lub pakietów akcji oraz podejmować działalności gospodarczej, jeżeli pozostałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób albo mogło wywoływać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. Naruszenie powyższych zakazów, zgodnie z art. 2.2 punkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne „stanowi przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej albo może stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia. Zgodnie z art. 3 wymienionej ustawy „osoba wchodząca w skład organów gminy nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, a także nie może być zastępcą lub przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności. Art. 4 wspomnianej ustawy stanowi, iż „osoby wchodzące w skład organów gminy nie mogą być członkami zarządów lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych, gmin lub związków międzygminnych albo podlegających im jednostek organizacyjnych. Osoby te nie mogą również posiadać w tych spółkach kontrolnych udziałów lub pakietów akcji”.

DODANO:
30/11/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie