PYTANIE: Jaki powinien być zakres czynności urzędnika?

Jaki powinien być zakres czynności urzędnika
estem inspektorem Starostwa Powiatowego W zakres moich czynności wchodzą różne obowiązku a jednym z nich jest sprawdzanie faktur firm wykonujących prace na zlecenie starosty Faktury te opisuję : ze prace wykonano, ze nie wnosi się zastrzeżeń, ze wykonane zgodnie z umową nr .... z dnia..... i po takim opisie przekazuję je do Wydziału Księgowego celem zapłaty Czy w moim zakresie czynności może być wpisany punkt: Przestrzeganie dyscypliny budżetowej????????!!!!!!! Jest punkt Terminowe sprawdzanie faktur i przekazywanie ich do księgowości, jest prowadzenie sprawozdawczości i opracowywanie planów rzeczowo finansowych (planowane prace jakie wydział będzie prowadził) ale PRZESTRZEGANIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ to już chyba przesada Sprawdziłam ze nawet inspektorzy w księgowości nie mają tej dyscypliny

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujące środkami publicznymi (niezależnie od tytułu zatrudnienia), w tym osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Do sektora finansów publicznych zalicza się: 1) organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki; 2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych; 3) fundusze celowe; 4) państwowe szkoły wyższe; 5) jednostki badawczo-rozwojowe; 6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury; 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze; 9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 10) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 11) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynika z ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; art. 137 i nast.).

DODANO:
09/03/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie