PYTANIE: Ilość osób zatrudnionych w myśl ustawy o zwolnieniach grupowych lub indywidualnych - czy dolicza się do nich członków zarządu spółki ?

Ilośc osób zatrudnionych w myśl ustawy o zwolnieniach grupowych lub indywidualnych.
ie otrzymaliśmy pomimo naszych jako pracowników pisemnych wniosków o wypłacenie odpraw pieniężnych z tyt.wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn ekonomicznych. Ponadto pracodawca (prezes zarządu) , stwierdził na piśmie , iż wice-prezes nie jest naszym pracownikem etatowym i nie należy go wliczać do stanu zatrudnienia , by ustalić ilośc osób zatrudnionych w firmie. Jest to Sp. z o.o. i we wpisie do KRS-u widnieją dwa nazwiska jako zarząd oraz 2 kolejne nazwiska jako członkowie zarządu. Czy w istocie wice-prezes może nie być pracownikem firmy , nie mieć podpisanej umowy o pracę , jeżeli może jednoosobowo reprezentowac interesy firmy ??? Czy wchodzi w skład ilości osób zatrudnionych u danego pracodawcy ???

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Członkowie zarządu moga nie mieć umów o pracę, tyko np. kontrakt menażdzerski. Zresztą nie musi być żadnej umowy, żeby pełnić taką funkcję. Jednakże w takiej sytuacji, jeżeli dany członek zarządu nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia to w grę może wchodzić nieodpłatne świadczenie na rzecz Spółki, czyli Spółka będzie miała przychód z tego tytułu i będzie musiała zapłacić od tego podatek. Jeżeli więc nie są takie osoby zatrudnione w danej spółce na umowę o pracę - nie zalicza się ich do pracowników danego przedsiebiorstwa. Jeśli chodzi o odprawy to na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz 2081) przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (likwidacja działu może być taką przyczyną), w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej: 1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 jednakże mniej niż 300 pracowników, 3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. Liczby odnoszące się do pracowników o których mowa powyżej obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników. Jest to tak zwane zwolnienie grupowe. Ustawa jednak dopuszcza także zwolnienia indywidulane i konieczność wypłat z tego tytułu odpraw. Jednakże muszą być spełnione określone warunki tj: a) rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (likwidacja stanowiska pracy może być taką przyczyną), b) pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników, c) zwolnienie musi dotyczyć mniejszej liczby pracowników niż przy zwolnieniu grupowym (zasady zwolnień grupowych zostały określone w art. 1 tej ustawy). Jeżeli są spełnione te warunki przysługuje Panu odprawa.

DODANO:
15/06/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie