Bezpłatne porady prawne

12/06/2013

Odmowa wszczęcia postępowania karnego

Zgłaszam do prokuratury podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na oszustwie finansowym na moją szkodę (art. 286 k.k.). Prokuratura wszczyna postępowanie, ale od początku prowadzi je pod kątem przywłaszczenia (art. 284 kk), a nie oszustwa. W efekcie przyjęcia innej kwalifikacji prawnej o... więcej

07/06/2013

Przeprowadzenie dowodu z akt innej sprawy

W sprawie cywilnej (gospodarczej) zapadł wyrok w sprawie źle wykonanej usługi przez firmę XXX. Postępowanie całkiem zakończone, a wyrok prawomocny. Sprawa nie była związana z moją osobą, ale dotyczyła firmy XXX, która ze mną też źle współpracuje i wobec której muszę wytoczyć powództwo. W aktach ta... więcej

07/06/2013

Przerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od zakupu

Czy za niedopełnienie tego obowiązku ustanowione zostały jakieś sankcje prawne ? Chodzi o art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, który  nakazuje przerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od zakupu. więcej

07/06/2013

Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym

Które przepisy pozwalają na żądanie zwrotu przez dłużnika kosztów wynajętego przez wierzyciela pełnomocnika (adwokata) ? Te poniesione koszty uwzględnia komornik z wniosku wierzyciela czy należy się o nie osobno procesować po zakończeniu postępowania egzekucyjnego ? Wyrok sądu wobec niesolidnego dłu... więcej

05/06/2013

Interwencja uboczna dłużnika

Drugi dłużnik przystępuje do udziału w sprawie jako solidarny pozwany. Pierwszy pozwany wnosił o całkowite oddalenie pozwu , natomiast drugi pozwany uznał roszczenie z pozwu w całości. Jak będzie w takim wypadku wyglądać sytuacja prawna obu pozwanych ? Powód ma wtedy znacznie większą szansę wygran... więcej

04/06/2013

Przypozwanie

Skierowany jest przeciwko mnie pozew o zapłatę długu który odziedziczyłem ustawowo wraz ze spadkiem (potwierdzeniem jest postanowienie sądu o nabyciu spadku). Jest drugi spadkobierca, którego chcę wezwać do udziału jako pozwanego ponieważ jest wraz ze mną dłużnikiem solidarnym. Powód nie chciał do... więcej

03/06/2013

Zwrot niesłusznie wyegzekwowanych pieniędzy

Mając postanowienie Sądu Rejonowego z Poznania o umorzeniu postępowania jakie pismo powinnam pokierować do wierzyciela głównego (Prokura)o zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy? Treść pisma oraz czy mogę ubiegać się o zwrot całości wraz z kosztami komorniczymi i ustawowymi odsetkami? Czy poinformo... więcej

03/06/2013

Problem ze spłatą kredytu bankowego

Jak skutecznie obronić się przed pochopnym wykorzystaniem BTE przez bank, pomimo chęci porozumienia ze strony dłużnika i chęci regulowania długu? Posiadam w banku kilka kredytów hipotecznych. Wcześniej ze względu na dobre zarobki byłam gotowa obsługiwać je regularnie. Obecnie ze względu na pogorszen... więcej

01/06/2013

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za czyn niedozwolony

Jeden ze wspólników spółki cywilnej naruszył dobra osobiste osób trzecich (dobrej sławy/dobrego imienia). Czy pozostali wspólnicy mogą odpowiadać wspólnie za dokonane naruszenie ? więcej

23/05/2013

Ponowne wszczęcie postępowania przygotowawczego

Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., ponieważ stwierdzono brak ustawowych znamion popełnienie czynu zabronionego. Nikomu nie przedstawiono zarzutów, ani nie przesłuchano w charakterze podejrzanego. Złożone przez pokrzywdzonego zażalenie nie zost... więcej