Bezpłatne porady prawne

26/04/2013

Publikacja wyroku na koszt dłużnika

Czy takie działanie narusza prawo ? Czy będzie skuteczny wniosek do sądu o wezwanie dłużnika do wykonania nakazu sądu w terminie 7 dni, po bezskutecznym upływie którego nastąpi udzielenie wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika ? Czy bez kierowania wniosku do sądu o którym... więcej

25/04/2013

Koszty dojazdu strony do sądu

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w art. 91 wskazuje, że przyznanie stronie należności w związku z jej udziałem w postępowaniu sądowym następuje w wysokości przewidzianej dla świadków. Z kolei art. 98 § 1 kodeksu postępowania cywilnego limituje zwrot dla strony do wysokości wskazanej... więcej

22/04/2013

Reklamacja bez paragonu

Czy w takiej sytuacji (brak paragonu zakupu, w to miejsce kserokopia karty gwarancyjnej) są jakieś przepisy uzasadniają odmowę przyjęcia przez sprzedawcę do reklamacji telefonu ? Czy w takim wypadku jest podstawa żądania od sprzedawcy odszkodowania z tytułu nie wywiązania się przez niego z obowiąz... więcej

22/04/2013

Górna granica jaka przysługuje stronie z tytułu poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w postępowaniu sądowym

Skierowałem powództwo przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi o zapłatę 400 zł z tytułu nienależytego wywiązania się przez niego z umowy wzajemnej. Pozwany złożył sprzeciw i oddalenie w całości powództwa. Jako strona sporu wstawiłem się w dniu rozprawy i składałem dodatkowe wyjaśnienia. Przejechałem... więcej

18/04/2013

Wypowiedzenie zmieniające a zgoda społecznego inspektora pracy

Pracuję w dużej korporacji na pełnym etacie , jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Jednocześnie w oddziale , w którym pracuje zostałem wybrany społecznym inspektorem pracy . Aktualnie pracodawca złożył mi propozycję przejścia na takie samo stanowisko, na tych samych warunkach zatrudnienia jak do... więcej

16/04/2013

Jakie są podstawy prawne powództwa o zapłatę w przypadku odstąpienia od umowy zakupu ?

 Na jakiej podstawie prawnej powód musi dokładnie wykazać (np. ekspertyzą techniczną biegłego) jaka konkretnie wada była powodem odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy pozwany temu faktowi nie zaprzecza, tylko ogólnie wnosi o oddalenie pozwu.  Zakupiłem na prywatnej aukcji telefon komórkowy za 700 z... więcej

16/04/2013

Skarga do sądu administracyjnego na pismo z prokuratury

Dlaczego przeglądanie w Prokuraturze Rejonowej akt zakończonego prawomocnie postępowania przygotowawczego nie jest dostępem do informacji publicznej Czy prokuratura swoją odmowę ma obowiązek podeprzeć wydaniem decyzji lub postanowienia, od którego przysługiwałby środek zaskarżenia. Nie wiem jak da... więcej

16/04/2013

Czy mogę skierować kolejny pozew w tej samej sprawie?

Czy po oddaleniu pierwszego pozwu mogę skierować kolejny pozew w tej samej sprawie. Tylko tym razem załączę protokół z autoryzowanego serwisu (ekspertyzę) potwierdzający, że komputer ma wadę. Czy też mam skorzystać z apelacji i w ramach niej dostarczyć sądowi II instancji protokół z serwisu ? Zaku... więcej

16/04/2013

Odstąpienia od umowy zakupu

Jakie są podstawy prawne mojego powództwa w przypadku odstąpienia od umowy zakupu i co to ma wspólnego z dokładnym wykazaniem jaka wada była powodem odstąpienia od umowy ? Czy przepisy związane z odstąpieniem od umowy nakazują wykazanie podstaw tego odstąpienia w sytuacji gdy strona przeciwna temu... więcej

16/04/2013

Zwrot kosztów procesu

Czy sąd nie naruszył przepisów tak poważnie ograniczając zasądzenie dla mnie zwrotu poniesionych kosztów. Nawet jeśli faktycznie istnieją odgórne stawki prawnicze to czy ograniczenie kosztów procesu z 440 zł do 90 zł (pomimo uznania powództwa w całości) nie jest zbyt daleko idącym rygorem stosowan... więcej