Bezpłatne porady prawne

16/04/2013

Wybieranie pieniędzy z rachunku bankowego przez pełnomocnika

Czy faktycznie takie wybieranie pieniędzy i ukrywanie tego faktu przez kilka lat przed pozostałymi spadkobiercami nie stanowi oszustwa wskazanego w art. 286 k.k. ? Czy są podstawy prawne do wytoczenia drugiemu wnukowi powództwa cywilnego o zwrot 50% wybranych pieniędzy ? Mój dziadek zmarł w 2007 r... więcej

16/04/2013

Pojęcie dobrej i złej wiary

Czy w przepisach cywilnych istnieje pojęcie działania w złej wierze i czy jest to podstawa do pozwu o unieważnienie umowy lub innego roszczenia. więcej

16/04/2013

Zbycie pojazdu obciążonego zastawem rejestrowym

 Miesiąc temu dowiedziałem się, że mój ojciec podpisał w 2009 roku umowę sprzedaży samochodu i kupujący na tej podstawie zabrał od niego samochód. Niestety kupujący wykorzystał ciężką i obłożną chorobę mojego ojca i uzyskał podpis na umowie. Po 5 dniach od daty sporządzenia umowy mój ojciec zmarł.... więcej

15/04/2013

Zwrot kosztów apelacji

Czy w sytuacji gdy sąd II instancji zmienia wyrok , prostując oczywiste pomyłki sądu I instancji, można wnioskować o zwrot kosztów apelacji od sądu czy zawsze trzeba wnosić o zasądzenie zwrotu tych kosztów od strony pozwanej ? więcej

15/04/2013

Pełnomocnik z urzędu

Czy w sytuacji gdy nie jestem prawnikiem oraz mam trudności w sprecyzowaniu niezbędnych tez i argumentów mam prawo starać się udzielenie mi pomocy prawnej w postaci przydzielenia mi z urzędu profesjonalnego pełnomocnika (doradcę podatkowego lub radcę prawnego) ? Komornik Skarbowy rozpoczął wobec... więcej

12/04/2013

Korzystanie z cudzego znaku towarowego

Jeżeli osoba nieuprawniona używa znaku towarowego to oznaczania swojego przedsiębiorstwa (ale nie swoich towarów) to czy w takiej sytuacji następuje przywłaszczenie prawa majątkowego określone w art. 284 § 1 kodeksu karnego ? Rejestracja znaku towarowego powoduje powstanie nowego prawa o majątko... więcej

12/04/2013

Przywłaszczenie pieniędzy przez polecenie wypłaty z rachunku bankowego

Pełnomocnik do rachunku bankowego pobiera przez miesiąc czasu pieniądze należące do właściciela tego rachunku z zamiarem zatrzymania dla siebie tych pieniędzy. Nie oddaje ich właścicielowi, nie odpowiada na wezwania do zwrotu, prawdopodobnie nastąpiło przywłaszczenie tych pieniędzy. Czy zachowanie... więcej

12/04/2013

Roszczenie o zapłatę za bezumowne i bezprawne wykorzystanie znaku towarowego

Na jakich przepisach mogę oprzeć cywilne roszczenie o zapłatę kwoty za bezumowne i bezprawne wykorzystanie znaku towarowego przez okres kilku lat. Mam zarejestrowane prawo ochronne na znak towarowy XYZ od 2010 roku. Jednocześnie jest to nazwa mojej firmy używana w mojej działalności od kilku lat (... więcej

12/04/2013

Brak zgody sądu na działanie jako oskarżyciel posiłkowy

Czy faktycznie w sprawach z artykułu 601 § 1 oraz § 2 k.w. nie występują konkretni pokrzywdzeni. Czy odmowa sądu co do udzielenia mi zgody na działanie w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy nie wymaga jakiegoś postanowienia, decyzji lub przynajmniej pisemnego zarządzenia ? Złożyłem na policji zaw... więcej

12/04/2013

Odsetki od kosztów procesu i publikacja wyroku na koszt dłużnika

Czy w związku z uchylaniem się przez pozwanych od obowiązku nałożonego na nich wyrokiem sądu mogę: 1) za miesiąc lub dwa skierować przeciwko nim pozew cywilny o naliczenie odsetek od zasądzonej kwoty, począwszy od dnia 12 kwietnia do dnia zapłaty 2) Za kilka dni na własny koszt opublikować zapadły w... więcej