Czy pracodawca może mnie zwolnić bez odprawy po powrocie z urlopu wychowawczego jeżeli miałam zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony ?


Odpowiedź prawnika:

Na początek aby odpowiedzieć na to pytanie muszę przytoczyć parę przepisów, które dotyczą urlopu wychowawczego. Zagadnienie to reguluje rozporządzenia rady ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych. Na podstawie § 14 tego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany dopuścić pracownicę po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. W przypadku pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy pracodawca udziela urlopu wychowawczego na czas nie dłuższy niż do końca okresu, na jaki została zawarta umowa (§ 3 ust 3 cytowanego powyżej rozporządzenia). Natomiast jeśli chodzi o pracownicę zatrudnioną na czas nieokreślony u danego pracodawcy to stosuje się tutaj § 4 tego rozporządzenia, w którym stwierdza się że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu, chyba że zachodzą przyczyny określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy lub uzasadniające rozwiązanie z pracownicą umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy albo pracownica zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Reasumując pracodawca może po Pani powrocie do pracy wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony ale w takim przypadku przysługuje okres wypowiedzenia. Na podstawie art. 36 kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Należy także pamiętać o tym, iż podpisując z pracodawcą rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron uzyskuje się prawo do zasiłku dla bezrobotnych dopiero po 3 miesiącach od zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.