Jak pozbawić małżonka władzy rodzicielskiej, przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie, podzielić majątek wspólny ?


Odpowiedź prawnika:

1) Pozbawienie władzy rodzicielskiej Władzy tej pozbawić można albo w wyroku orzekającym o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, albo w osobnym orzeczeniu. Przyczynami pozbawienia władzy mogą być (art. 111 KRiO): – trwała przeszkoda w jej wykonywaniu (np. choroba psychiczna) – nadużycie władzy rodzicielskiej – rażące zaniedbanie obowiązków rodzicielskich Jeżeli te przyczyny ustaną władzę można przywrócić. W przypadku orzekania o władzy rodzicielskiej w ramach procesu rozwodowego czy o unieważnienie małżeństwa właściwy jest sąd okręgowy, właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Gdy o władzy rodzicielskiej orzeka się osobno, to następuje to po przeprowadzeniu postępowania nieprocesowego. Właściwy jest tu sąd rodzinny (rejonowy) miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku postępowania o rozwód, trzeba wnieść pozew, w przypadku postępowania nieprocesowego wniosek. 2) Orzekanie o winie. Aby uniknąć orzeczenia o winie obie strony procesu (małżonkowie) muszą zgodnie wystąpić o to do sądu. 3) Podział majątku. Przed podziałem majątku musi zostać zniesiona wspólność majątkowa. Ustaje ona w momencie orzeczenia rozwodu, lub w trakcie trwania małżeństwa, jeżeli jeden z małżonków wniesie o to. Zniesienia wspólności dokonuje się z ważnych powodów. Chodzi tu przede wszystkim o separację faktyczną małżonków, która uniemożliwia małżonkom wspólny zarząd majątkiem oraz stwarza zagrożenie dla interesów majątkowych dzieci i drugiego małżonka (jeden z małżonków robi długi a drugi musi spłacać). Z drugiej strony sądy biorą pod uwagę w tego typu sprawach interesy wierzycieli. Dopiero po ustaniu wspólności majątkowej można podzielić majątek wspólny. O podziale sąd może orzec w wyroku o rozwodzie, na wniosek jednej ze stron, lub po przeprowadzeniu postępowania nieprocesowego. W przypadku podziału majątku w wyroku rozwodowym właściwy jest oczywiście sąd przed którym toczy się proces rozwodowy. W drugim przypadku, podobnie jak w przypadku zniesienia wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa właściwym jest sąd rejonowy, wydział nieprocesowy, właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (zniesienie współwłasności) lub miejsca położenia majątku (podział majątku). Przepisy: Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy art. 52 – 54: ustanie współwłasności majątkowej, art. 55 – 61: rozwód, art. 92 – 113: władza rodzicielska; Kodeks Postępowania Cywilnego postępowania procesowe: art. 425 – 452: postępowanie w sprawach małżeńskich (np. rozwód), art. 453 – 458: postępowanie w sprawach między rodzicami i dziećmi, postępowania nieprocesowe: art. 561 – 567: sprawy małżeńskie, art. 568 – 584: sprawy między rodzicami i dziećmi, art. 617 – 625: zniesienie współwłasności.