Jakie trzeba spełnić warunki aby zostać pilotem wycieczek


Odpowiedź prawnika:

Zagadnienie to reguluje ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych w art. 22. stwierdza się tam, że uprawnienia pilota wycieczek otrzymuje osoba, która: 1) ukończyła 18 lat, 2) ukończyła szkołę średnią, 3) posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, 4) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, 5) odbyła szkolenie i praktykę oraz zdała egzamin na pilota wycieczek. Co do szkolenia w art. 24 tej ustawy stwierdza się, że mogą je prowadzić jednostki organizacyjne lub osoby upoważnione na podstawie decyzji administracyjnej wojewody. Opłata za egzamin osób ubiegających się pilota wycieczek, a także za egzamin ze znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek wynosi 15% najniższego wynagrodzenia – za egzamin osób ubiegających się o uprawnienia pilota wycieczek oraz 10% najniższego wynagrodzenia – za egzamin ze znajomości języka obcego (§ 27 ust 2 pkt 1 i 6 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek). Znajomość języka obcego może być udokumentowana dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą. Jest ona niezbędna w przypadku prowadzenia wycieczek jako pilot za granicą oraz w sytuacji kiedy mamy do czynienia z wycieczkami turystów zagranicznych w naszym kraju.