Czy kobieta, która zaszła w ciążę w czasie trwania wypowiedzenia umowy o pracę będzie przywrócona do pracy jeżeli umowa o prace była zawarta na czas nieokreślony ?


Odpowiedź prawnika:

Zagadnienie, które Panią interesuje było już rozpatrywane przez Sąd Najwyższy (1995.06.02 wyrok SN UN I PRN 23/95 OSNAP 1995/22/276). Pomimo tego, że sądy w Polsce mają orzekać w każdej sprawie indywidualnie utarła się praktyka opierania się na wyrokach SN. Są to pewne zasady stosowane przez sądy niższej instancji (w tym wypadku pracy i ubezpieczeń społecznych). W związku z tym pozwoliłem sobie zacytować ten wyrok wynikający z art. 177 § 1 k.p.( pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy) zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Powiadomienie zakładu pracy o ciąży już po rozwiązaniu umowy o pracę może mieć wpływ tylko na roszczenie o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, nie ma natomiast znaczenia dla oceny nieprawidłowości rozwiązania umowy o pracę. Należy pamiętać jednak o pewnych zasadach wynikających z kodeksu pracy a tyczących się kobiet w ciąży zatrudnionych na umowę o prace na czas próbny lub określony. Otóż w na podstawie art. 177 § 2. kodeksu pracy przepisu § 1 (podany powyżej w nawiasie) nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.