Czy można mnie oskarżyć o ojcostwo i podanie o alimenty bez mojej wiedzy kiedy przebywałem za granicą ? Czy można wydać taki wyrok zaocznie ?


Odpowiedź prawnika:

Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego opiera się na domniemaniu prawnym, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna, który obcował z matką dziecka nie wcześniej niż w 300 i nie później niż w 181 dniu przed urodzeniem dziecka. O rozprawie dotyczącej ustalenia ojcostwa i przyznania alimentów dla dziecka powinien Pan zostać zawiadomiony. Pismo było doręczone w miejscu Pana zamieszkania w Polsce. W przypadku gdy nie ma Pan już miejsca zamieszkania na terenie Polski to powinien Pan ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce lub wskazać pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania takiego pełnomocnika do doręczeń pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Rozprawa zgodnie z art. 455 kodeksu postępowania cywilnego mogła się odbyć bez względu na Pana niestawiennictwo. Także wyrok mógł być wydany pod Pańską nieobecność na rozprawie. Jednak w przypadku takiego wyroku zaocznego musiało być przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie. W przesłanym liście napisał Pan, że takie postępowanie w formie przesłuchania świadków zostało przeprowadzone. Wysokość alimentów jest uzależniona od stanu potrzeby uprawnionego, w tym przypadku dziecka i możliwości zarobkowych i majątkowych dostarczenia alimentów przez ojca. Aby dziecku przyznano alimenty nie musi się ono znajdować w stanie niedostatku, przesłanką ich przyznania jest sama niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Nie napisał Pan kiedy zastał wydany wyrok, czyli nie wiadomo czy przysługują Panu jakieś środki odwoławcze. Radzę skontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem mieszkającym w Polsce.