Stawiennictwo strony na posiedzeniu sądowym w oddalonym mieście


Odpowiedź prawnika:

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego osoba, która zostaje wezwana na rozprawę bądź posiedzenie sądowe ma obowiązek stawiennictwa. Co do skutków zaniedbania tego obowiązku, to zgodnie z art. 150 pkt. 5 kpc wezwanie powinno zawierać również skutki niestawiennictwa. Koszty podróży będą w tym przypadku zwrócone.
Można jednak również wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie delegacji, tj. przesłuchania w sądzie miejscowym dla wezwanego, bez konieczności podróżowania. Jeśli obecność takiej strony na rozprawie nie jest konieczna, to taki wniosek powinien być rozpatrzony pozytywnie.