Czy będąc nauczycielem od 1978 r. będę mogła w 2006 przejść na wcześniejszą emeryturę? Czy do stażu emerytalnego wliczą mi się dzienne studia trwające 5 lat ?


Odpowiedź prawnika:

Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie ze względu na to, że nie wiem ile ma Pani lat. W związku tym podam podstawowe zasady, które dotyczą tej kwestii. Na podstawie § 15 rozporządzenia rady ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nabywa prawo do emerytury na zasadach określonych w § 4 tego rozporządzenia i jest uważany za wykonującego prace w szczególnym charakterze. Jeśli chodzi o art. 1 pkt 1-7 karty nauczyciela to podaje się tam, iż tej ustawie podlegają podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: 1) publicznych przedszkolach, szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli oraz w placówkach kształcenia ustawicznego, 2) placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych prowadzonych przez ministrów i inne organy administracji państwowej oraz gminy, 3) przedszkolach, szkołach i zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w domach pomocy społecznej, 4) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz w szkołach przy zakładach karnych, 5) bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, ośrodkach metodycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w innych poradniach specjalistycznych, 6) placówkach kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, prowadzonych przez spółdzielnie, instytucje i organizacje społeczne, które działalność oświatowo-wychowawczą i kształcenie artystyczne prowadzą na podstawie statutu. Nawiązując do tego co zostało powyżej napisane to na podstawie § 4 podanego rozporządzenia pracownik (w tym przypadku nauczyciel), który wykonywał prace w szczególnych warunkach, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, 2) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Jeśli chodzi o drugie pytanie to obowiązują następujące zasady. Po pierwsze na podstawie art. 7 ust 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okres nauki na studiach jest okresem nieskładkowym uwzględnianym przy ustalaniu prawa do emerytury w przypadku nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. Po drugie należy pamiętać o tym, że przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych (art. 5 ust 2 tej ustawy).